FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de partener în cadrul proiectului PROCOMUNITATE - Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Cândești - POCU 18/4/1/103539, recrutează expert grup țintă pentru derularea subactivității A.4.2. Recrutarea, informarea si monitorizarea grupului tinta beneficiar al serviciilor integrate sociale si medicale din comunitatea marginalizata roma din UAT Candesti aflata in risc de saracie si excluziune sociala, precum si identificarea nevoilor specifice de ordin psiho-social si medical

Atribuții generale:
coordonarea derularii activitatilor referitoare la GT pentru componenta sociala;
- realizarea actiunilor de informare/identificare GT;
- elaborarea si aplicarea documentelor specifice recrutarii GT (chestionar identificare nevoi/subcategorii GT);
- intocmirea raportului de rezultate in urma chestionarii;
- intocmirea notei privind principalele nevoi identificate de ordin ocupational ale GT;
- recrutarea GT beneficiar al componentei ocupare;
- suport privind completarea corecta a formularelor GT;
- verificarea/colectarea/centralizarea formularelor si dosarelor GT identificat;
- analiza cantitativa si realizarea actiunilor necesare pentru atingerea indicatorilor privind GT;
- introducerea datelor GT in raportari;
- pregatirea documentelor justificative (inclusiv anexe) privind GT (scanate electronic, definire/ierarhizare/organizare foldere in vederea transpunerii fisierelor);
- indosarierea/definirea/opisarea/gestionarea fizica si electronica a documentelor GT;
- monitorizarea permanenta a GT pana la finalizarea proiectului;

Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile:
- Educație solicitata: studii superioare, finalizate cu diploma de licenta - 3 ani
- Experiență solicitata: experienta/expertiza in activitati sociale; experienta profesionala intre 5-10 ani;
- abilități de planificare și organizare;
- disponibilitate pentru activitate de teren;
- bune abilităţi de utilizare a computerului ;
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- capacitate de lucru individual şi în echipă;
- abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi adaptabilitate;
- disponibilitate pentru deplasări.

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – comuna Vernești, jud. Buzău.

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) însoțit de documentele justificative (diplomă de studii, documente care atestă vechimea) la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 25 mai 2019. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert grup țintă POCU 18/4/1/103539.

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt.