ENG

Plan International is an independent development and humanitarian organisation that advances children’s rights and equality for girls.

We believe in the power and potential of every child. But this is often suppressed by poverty, violence, exclusion and discrimination. And it’s girls who are most affected.

Working together with children, young people, our supporters and partners, we strive for a just world, tackling the root causes of the challenges facing girls and all vulnerable children.

We support children’s rights from birth until they reach adulthood. And we enable children to prepare for – and respond to – crises and adversity. We drive changes in practice and policy at local, national and global levels using our reach, experience and knowledge.

We have been building powerful partnerships for children for over 85 years, and are now active in more than 80 countries.

The Opportunity

The conflict in Ukraine is resulting in a major humanitarian crisis with over 7 million people having fled to neighboring countries, and millions displaced within Ukraine. Plan International is responding to the crisis and working in partnership with civil society organisations in Poland, Moldova, Ukraine and Romania to meet the key needs of those affected by the crisis as well as host communities. The Project Manager will improve the lives of Ukrainian refugees by overseeing the partner implementation of project activities surrounding Education and Child Protection in Emergencies.

The Individual will have to-

- Execute overall project management and oversee partner implementation of project activities within the deadlines and standards required by Plan International.
- Oversee project budget including generating funds forecasts, tracking partner expenditures and maintaining all necessary information for timely development of financial reports.
- Monitor performance of the partner teams and internal Plan staff assigned to the projects to ensure all milestones set in the annual work plan are met, develop mitigation plans to reduce risks and take corrective actions to remedy any deviation from the work plans.
- Oversee effective monitoring and evaluation for measuring the effects/impacts of the projects in the portfolio, and that program data and information are included in national data/statistics.
- Coordinate and follow-up on partners reporting deadlines and support on reporting revisions where necessary, including receiving report from local partners, coordinate comments and feedback, and sending final version to national office.
- Contribute to Plan efforts in influencing and advocacy and ensure mainstreaming of participatory approach within the project
- Contribute to the review of technical tool and capacity-building resources and ensure they are adapted and contextualized to the Romania context. 

Location: Romania

Type of Role: Fixed Term-Full Time 

Reports to :Head of Mission 

Closing Date: 30 September 2023

Equality, diversity and inclusion is at the very heart of everything that Plan International stands for.

We want Plan International to reflect the diversity of the communities we work with, offering equal opportunities to everyone regardless of age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex or sexual orientation.

Plan International is based on a culture of inclusivity and we strive to create a workplace environment that ensures every team, in every office, in every country, is rich in diverse people, thoughts, and ideas.

We foster an organisational culture that embraces our commitment to racial justice, gender equality, girls’ rights and inclusion.

Plan International believes that in a world where children face so many threats of harm, it is our duty to ensure that we, as an organisation, do everything we can to keep children safe. This means that we have particular responsibilities to children that we come into contact with and we must not contribute in any way to harming or placing children at risk.

A range of pre-employment checks will be undertaken in conformity with Plan International's Safeguarding Children and Young People policy. Plan International also participates in the Inter Agency Misconduct Disclosure Scheme. In line with this scheme we will request information from applicants previous employers about any findings of sexual exploitation, sexual abuse and/or sexual harassment during employment, or incidents under investigation when the applicant left employment. By submitting an application, the job applicant confirms their understanding of these recruitment procedures.

Please note that Plan International will never send unsolicited emails requesting payment from candidates. 

RO

Plan International este o organizație independentă de dezvoltare și umanitară care promovează drepturile copiilor și egalitatea pentru fete.

Noi credem în puterea și potențialul fiecărui copil. Cu toate acestea, aceștia sunt adesea îngrădiți de sărăcie, violență, excludere și discriminare. Iar fetele sunt cele mai afectate.

Lucrăm împreună cu copiii, tinerii, susținătorii noștri și partenerii pentru a lupta spre o lume justă, abordând cauzele profunde ale provocărilor cu care se confruntă fetele și toți copiii vulnerabili.

Noi susținem drepturile copiilor de la naștere până când ajung la vârsta adultă. Și îi ajutăm pe copii să se pregătească pentru - și să facă față - crizelor și adversităților. Impulsionăm schimbări în practică și politică la nivel local, național și global, folosindu-ne de experiența și cunoștințele noastre.

Am construit parteneriate puternice pentru copii de peste 85 de ani și suntem activi acum în peste 80 de țări.

Conflictul din Ucraina a dus la o criză umanitară majoră, cu peste 7 milioane de persoane care au fugit în țările învecinate și milioane de persoane strămutate în interiorul Ucrainei. Plan International răspunde la această criză și lucrează în parteneriat cu organizații ale societății civile din Polonia, Moldova, Ucraina și România pentru a satisface nevoile cheie ale celor afectați de criză, precum și ale comunităților gazdă. Managerul de proiect va îmbunătăți viața refugiaților ucraineni supervizând implementarea partenerilor în cadrul activităților de proiect legate de Educație și Protecția Copilului în Situații de Urgență.

Candidatul va trebui să:

- Execute administrarea generală a proiectului și să supravegheze implementarea partenerilor în cadrul termenelor și standardelor solicitate de Plan International.
- Supravegheze bugetul proiectului, inclusiv elaborarea previziunilor financiare, urmărirea cheltuielilor partenerilor și menținerea tuturor informațiilor necesare pentru dezvoltarea la timp a rapoartelor financiare.
- Monitorizeze performanța echipelor de parteneri și a personalului intern al Plan, pentru a se asigura că toate obiectivele stabilite în planul de lucru anual sunt atinse,
- Dezvolte planuri de pentru a reduce riscurile și să ia măsuri remediale pentru orice abatere de la planurile de lucru.
- Supravegheze monitorizarea și evaluarea eficace pentru măsurarea impactului proiectelor din portofoliu și pentru a se asigura că datele și informațiile programului sunt incluse în date/statistici naționale.
- Coordoneze și urmărească termenele de raportare ale partenerilor și să ofere sprijin în revizuirea rapoartelor unde este necesar, pentru coordonarea implementării feedback-ului și trimiterea versiunii finale către sediul național.
- Contribuie la eforturile Plan de advocacy și asigură încorporarea abordării participative a beneficiarilor în cadrul proiectului.
- Contribuie la revizuirea instrumentelor tehnice și a resurselor de dezvoltare a capacității și se asigură că acestea sunt adaptate și contextualizate pentru proiectele derulate în România

Locație: România

Tipul Rolului: Perioadă Determinată - Full-time

Raportează către: Șeful Misiunii

Data limită: 30 septembrie 2023

Egalitatea, diversitatea și incluziunea sunt în centrul a tot ceea ce reprezintă Plan International.

Dorim ca Plan International să reflecte diversitatea comunităților cu care lucrăm, oferind șanse egale tuturor, indiferent de vârstă, dizabilitate, schimbare de gen, căsătorie și parteneriat civil, sarcină și maternitate, rasă, religie sau credință, sex sau orientare sexuală.

Plan International se bazează pe o cultură a incluziunii și ne străduim să creăm un mediu de lucru care asigură că fiecare echipă, în fiecare birou, în fiecare țară, este diversă în persoane, gânduri și idei.

Promovăm o cultură organizațională care abordează angajamentul nostru față de echitatea rasială, egalitatea de gen, drepturile fetelor și incluziunea.

Plan International crede că într-o lume în care copiii se confruntă cu atâtea amenințări de rău, este datoria noastră să ne asigurăm că facem tot ce putem ca organizație pentru a proteja copiii. Acest lucru înseamnă că avem responsabilități speciale față de copiii cu care intrăm în contact și nu trebuie să contribuim în niciun fel la vătămare sau la punerea în pericol a acestora.

Se vor efectua o serie de verificări pre-angajare în conformitate cu politica Plan International privind Protecția Copiilor și Tinerilor. Plan International participă și la Inter-Agency Scheme for Misconduct Disclosure. În conformitate cu această schemă, vom solicita informații de la foștii angajatori ai aplicanților cu privire la orice constatări de exploatare sexuală, abuz sexual și/sau hărțuire sexuală în timpul angajării sau incidente aflate în curs de investigație când aplicantul a părăsit locul de muncă. Prin trimiterea unei cereri de angajare, aplicantul confirmă și înțelege aceste proceduri de recrutare.

Vă rugăm să rețineți că Plan International nu va trimite niciodată e-mailuri solicitând sume de bani de la candidați.

Aplicați prin link-ul de mai jos!

Links