FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446, recrutează coordonator CCSPC pentru derularea subactivității A 4.2. Furnizarea serviciilor sociale si dezvoltarea rețelei de asistenți maternali.

Atribuții generale:

• elaboreaza regulamentul de organizare si functionare a centrului;
• realizeaza metodologia si procedurile de lucru ale centrului;
• participa la dezvoltarea serviciului social la nivelul comunitatii;
• asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităţilor desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
• elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
• colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
• întocmește raportul anual de activitate;
• asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
• desfășoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
• ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
• răspunde de calitatea activităţilor desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
• organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcţionare;
• reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autorităţile și instituţiile publice, cu persoanele fizice și juridice din ţară și din străinătate, precum și în justiţie;
• asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei și de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale și organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
• asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștinţă atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcţionare;
• asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
• alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil
• elaborează cerinţele de calitate profesională faţă de specialiști și voluntari;
• asigură cunoașterea și respectarea de către specialiștii și voluntarii implicaţi în activităţile centrului a Codului etic, a Carta drepturilor beneficiarului, a Regulamentului de organizare și funcţionare;
• tine evidenţa beneficiarilor din grupul tinta, administrează și distribuie cazurile;
• gestionează materialele de specialitate (teste, cărţi de specialitate, formulare, chestionare, interviuri, jocuri, descrieri de training, curs, hand-out de training, etc.) coordonează elaborarea/adaptarea unor materiale de specialitate, publicaţii în comun cu echipa de specialiști;
• elaborează strategia profesională împreună cu specialiști centrului.
• promovează serviciile CCSPC
• recrutează – selecţionează, iniţiază noii voluntari din cadrul centrului
• gestionează resursele umane din cadrul CCSPC, întocmirea dosarelor personale ale angajaţilor, colaboratorilor și/sau voluntarilor (fișa postului)
• planifică întâlnirile periodice pentru intervizare, supervizare și de studiu de caz;
• semnalează și comunică departamentelor responsabile problemele care stânjenesc activităţile profesionale și propune modalităţi de soluţionare a lor;
• evaluează performanţele resurselor umane: concepe și elaborează metodologia de evaluare anuală a consilierilor, fișele de evaluare (anexarea lor la dosarele personale etc.), gestionează documentele personalului;
• identifică surse de finanţare și face propuneri
• mediază eventualele neînţelegeri apărute între specialiști,voluntari;
• primește reclamaţiile din partea beneficiarilor, caută soluţii de rezolvare pe cale amiabilă a conflictelor apărute între beneficiari și specialiști sau voluntarii din cadrul CCSPC;
Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile:
Educație solicitata: Studii superioare, socio-umane - 3 ani
Experiență solicitata: experienta profesionala minim 2 ani;
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
- capacitate de analiză și sinteză;
- capacitate de lucru individual și în echipă;
- abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare și adaptabilitate.

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului - regiunea București -Ilfov.
Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite CV-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 07.08.2020.
Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert coordonator CCSPC POCU/478/4/18/129446.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files