FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446, recrutează coordonator serviciu plasament familial – AMP pentru derularea subactivității A 4.2. Furnizarea serviciilor sociale si dezvoltarea rețelei de asistenți maternali.

Atribuții generale:

• Organizeaza, coordoneaza, controleaza, supervizeaza si conduce activitatea Serviciului Plasament Familial- Asistenţi Maternali Profesioniști .
• Verifică și avizează actele și documentele întocmite de angajatii din subordine .
• Evaluează performanţele angajaţilor din subordine .
• Centralizează informatiile și datele privind activitatea si rezultatele specifice serviciului, întocmind rapoarte de activitate.
• Asigură confidentialitatea informatiilor cu privire la conţinutul documentelor.
• Asigura predarea și preluarea documentelor între servicii.
• Colaborează cu institutii de stat și institutii de ocrotire, organisme private autorizate.

Atribuţii specifice:

• Oferă informaţii solicitanţilor cu privire la asistenţa maternală;
• Primește și repartizează lucrările care intră în cadrul serviciului, personalului din subordine ;
• Verifică și avizează actele și documentele întocmite de angajaţii serviciului ;
• Urmărește rezolvarea lucrărilor repatizate personalului din subordine cu profesionalism, în termenul prevăzut de lege și în limitele competenţelor legale ;
• Acordă informaţii de interes public în domeniul drepturilor copilului în limita competenţelor ;
• Coordonează și participă la campaniile de informare și sensibilizare a populaţiei cu privire la asistenţa maternală ;
• Coordonează activităţile de pregătire și desfăsurare a cursurilor de formare iniţială si continuă a asistenţilor maternali organizate de D.G.A.S.P.C. ;
• Stabilește, pentru personalul din subordine, sarcini, prin fisa postului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Propune măsuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine, întocmind totodată și evaluare anuală a acestora ;
• Evaluează performanţele angajaţilor din subordine , precum și a asistenţilor maternali angajaţi;
• Întocmește fisele de pontaj ale angajaţilor serviciului precum și ale asistenților maternali profesioniști angajaţi;
• Participă la cursuri de perfecţionare în domeniul protecţiei copilului, a managementului performanţei ;
• Asigură diverse lucrări în funcţie de necesarul serviciului și preia realizarea lucrărilor personalului absent ;

Condiții pentru ocuparea postului:

Educație solicitata:
studii superioare socio-umane absolvite cu diplomă de licenţă - 3 ani
Experiență solicitata: experienta profesionala minim 2 ani;
- Competenţa managerială (cunoștinţe, calităţi și aptitudini manageriale)
- Initiativă și creativitate;
- capacitate de analiza si sinteza;
- capacitate decizionala rapidă;
- capacitate de planificare strategică;.
- comunicativitate;

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului - regiunea București -Ilfov.
Norma de lucru: 21 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 28.07.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert coordonator serviciu plasament familial – AMP POCU/478/4/18/129446.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files