FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului DEZVOLTAREA DE SERVICII SOCIALE INOVATIVE PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INSTITUȚIONALIZARE ÎN SECTORUL 4- POCU/478/4/18/130210, recrutează expert asistent social (2 posturi) pentru derularea subactivității A.2.4. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie.

Atribuții generale:

- derulează activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite şi stabileşte relaţii de colaborare cu comunitatea;
- pregăteşte reintegrare/integrare în familie;
- valorifică toate informaţiile referitoare la istoricul copilului şi pe cele din alte documente legate de evoluţia copilului, la momentul intrării copilului în atenţia CRI;
- sprijină copilul şi familia pentru refacerea/menţinerea/consolidarea relaţiilor copil-familie;
- asigură pentru copil şi familie accesul la servicii de consiliere psihologică, socială, medicală, juridică, educaţională sau orice alte servicii pentru copil şi familie corespunzător nevoilor acestora;
- acţionează pentru diminuarea efectelor negative ale separării copilului de mediul de provenienţă şi integrarea într-un nou mediu de viaţă;
- furnizează sau asigură accesul la programe care au ca obiectiv formarea/dezvoltarea competenţelor parentale;
- planifică şi mediază întâlnirile/vizitele copil-familie-persoană importantă pentru copil;
- asigură cadrul fizic şi profesional al contactelor directe dintre copil-familie-persoană importantă pentru copil;
- asigură şi/sau sprijină activităţile care pregătesc comunitatea pentru o integrare socială eficientă a cuplului copil-familie;
- asigură servicii post-integrare/reintegrare în beneficiul copilului şi familiei;
- accesul familiilor/persoanei la programe care au ca obiectiv consolidarea competenţelor
parentale;
asigură accesul la servicii de consiliere psihologică, socială, medicală, educaţională pentru
copil şi familie în vederea menţinerii unor relaţii durabile copil-familie şi accesul la resurse
al clienţilor;
- monitorizează cazul pe o perioada de minimum 3 luni din momentul reintegrării acestora
în familie. Perioada de monitorizare se recomandă a fi în medie de 6 luni, cu posibilităţi
de prelungire în anumite situaţii, în funcţie de fiecare caz în parte;
- în perioada monitorizării colaborează cu autorităţile locale de la domiciliul/reşedinţa
părinţilor;
- în perioada monitorizării sprijină copilul-familia pentru depăşirea eventualelor situaţii de
criză survenite în timpul perioadei de monitorizare, în funcţie de aria sa de competenţă;
- cunoaşte procedurile administrative şi de management ale centrului;
- cunoaşte documentele cadrul legal confrom cărora funcţionează centrul;
- ştie că CRI funcţionează conform unui plan anual de acţiune, întocmit de coordonatorul centrului, pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii şi a nevoilor beneficiarilor;
- cunoaşte misiunea centrului care este redactată şi afişată pentru a fi cunoscută de toţi angajaţii;
- cunoaşte regulamentul de ordine interioară sau norme interne de funcţionare;
- introduce în baza de date informaţii legate de copii şi familiile pentru care s-au derulat activităţi specifice privind integrarea/reintegrarea, care este utilizată conform legislaţiei
în vigoare, în ceea ce priveşte accesul la informaţii şi asigurarea confidenţialităţii privind informaţiile despre clienţii CRI;
- cunoaşte misiunea centrului care este redactată şi afişată pentru a fi cunoscută de toţi angajaţii;
- cunoaşte metodologia de lucru proprie elaborată pe baza standardelor minime şi a ghidului metodologic CRI;
- colaborează cu DGASPC, în mod special, cu compartimentul pentru îngrijire de tip familial şi cu cel pentru îngrijire de tip rezidenţial în domeniul protecţiei copilului;
- participă la reuniunile de lucru, organizate de coordonatorul centrului, cel puţin lunar;
- asistentul social participă la şedinţele de supervizare periodic, individual şi în echipă.

Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile:

Educație solicitată:
- Studii superioare finaliate cu diploma de licenta, specializarea asistenta sociala;
- Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;
Experiență solicitata:
Vechime minima generala 2 ani - 2 ani
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- capacitate de lucru individual şi în echipă;
- abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi adaptabilitate.

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – București, Sector 4.
Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 07.08.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert asistent social POCU/478/4/18/130210.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt.
Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files