FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446, recrutează expert asistent social (2 posturi) pentru derularea subactivității A 4.2. Furnizarea serviciilor sociale si dezvoltarea rețelei de asistenți maternali – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii.

Atribuții generale:

• participa la elaborarea metodologiei de organizare si functionare a serviciilor oferite in cadrul Centrului pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinţi și Copii.
• urmărește și respectă cele stabilite în normele interne de funcţionare și metodologia de organizare și funcţionare al Centrului pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinţi și Copii.
• cunoaște și aplică legislaţia în domeniu și se informează permanent asupra modificărilor legislative;
• participă la realizarea și distribuie materiale promoţionale și de informare în ceea ce privește misiunea centrului, serviciile oferite și modalitatea de acces la acestea;
• contribuie la realizarea unor campanii de prevenire a separării copilului de familia sa și de informare și sensibilizare privind problematica copilului și familiei în ansamblu;
• realizează în echipă, analiza anuală privind nevoile familiilor din cadrul comunităţii și utilizează în activitatea sa informaţiile și concluziile obţinute;
• colaborează cu persoanele din reţeaua de semnalare și sprijin a potenţialilor beneficiari;
• poate fi desemnat responsabil de caz.

În calitate de responsabil de caz:

• este responsabil de intervenţie și răspunde pentru dosarul cazului;
• realizează referirea către alte servicii a beneficiarului/ solicitantului în cazul în care serviciile centrului nu corespund nevoilor solicitantului;
• coordonează evaluarea detaliată, elaborează și aduce la cunoștinţa beneficiarului raportul de evaluare detaliată în termen de cel mult 2 săptămâni de la admiterea beneficiarului, pentru cazurile de care este responsabil;
• propune spre avizare coordonatorului CCSPC raportul de evaluare detaliată a cazului;
• stabilește data întâlnirii pentru elaborarea PPC și convoacă profesioniẟtii care vor contribui la elaborare
• coordonează realizarea și redactarea planului personalizat de consiliere (PPC)
• informează, consultă și implică beneficiarul în procesul de elaborare, luare a deciziilor și implementarea planului personalizat de consiliere;
• propune spre avizare șefului de centru planul personalizat de consiliere (PPC) a cazului;
• monitorizează, coordonează și răspunde împreună cu membrii echipei de intervenţie de serviciile acordate beneficiarilor;
• reevaluează cel puţin odată la 3 luni planul personalizat de consiliere sau când obiectivele nu mai corespund nevoilor beneficiarilor;
• consultă specialiștii centrului și implică beneficiarul în luarea deciziei de încetare a serviciilor;
• completează raportul de încetare a serviciilor;
• propune spre avizare șefului de centru raportul de încetare a serviciilor;
• monitorizează cazurile pentru o perioadă de cel puţin 3 luni și realizează rapoarte de monitorizare post-servicii;
• colaborează cu profesioniștii din alte servicii/instituţii atât pentru realizarea PPC și planului de servicii, cât și pentru consolidarea rezultatelor obţinute în urma intervenţiei din partea specialistilor CCSPC;
• pe baza rapoartelor de monitorizare post servicii se consultă cu specialiștii și implică beneficiarul în luarea deciziei de închidere a cazului;
• completează raportul de încheiere a cazului;
• propune spre avizare șefului de centru raportul de închidere a cazului.

În calitate de asistent social/specialist din echipa de intervenţie:

• furnizează servicii de consiliere socială și sprijină beneficiarii în vederea realizării obiectivelor stabilite în PPC;
• se deplasează la domiciliul beneficiarului pentru a efectua evaluarea detaliată sau pentru realizarea anchetei sociale dacă este cazul;
• realizează evaluarea socială a beneficiarilor în funcţie de problematica acestora;
• completează rezultatele evaluării sociale în raportul de evaluare detaliată;
• completează obiectivele privind rezolvarea problemelor sociale din cadrul planului personalizat de consiliere în termen de cel mult 5 zile de la realizarea evaluării detaliate;
• realizează activităţi de consiliere socială, în funcţie de nevoile și problematica beneficiarilor și pentru atingerea obiectivelor din planul personalizat de consiliere;
• completează Registrul de consiliere în urma ședinţelor de consiliere pe care le realizează;
• completează Fișa de consiliere după încheierea ședinţei de consiliere socială;
• completează Registrul de evidenţă a cazurilor;
• completează Rapoartele de consiliere, înregistrând progresele obţinute;
• poate însoţi beneficiarii la alte servicii/instituţii/organizaţii în vederea realizării demersurilor necesare;
• respectă principiul confidenţialităţii în legătură cu informaţiile pe care le deţine despre copii și familiile acestora, păstrează confidenţialitatea datelor referitoare la beneficiari;
• promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
• participă la gestionarea situaţiilor de criză care ar pune în pericol sau ar aduce prejudicii beneficiarilor sau unităţii;
• elaborează și realizează programe educaţionale pentru copii;
• participă la ședinţele săptămânale și lunare de lucru și la orice alte sedinţe convocate de conducerea centrului;
• participă la ședinţele de dezbatere de caz;
• solicită și participă la ședinţele de supervizare a activităţii desfășurate;
• își identifică nevoile de formare și solicită cursuri de perfecţionare și specializare conform nevoilor identificate;
• respectă normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
- îndeplinește sarcinile de serviciu în termenele stabilite de către superiorii ierarhici și cu respectarea indicatorilor de calitate prevăzuţi;
• respectă programul de lucru și relaţiile ierarhice;
• primește și rezolvă cereri care intră în sfera sa de competenţă, în baza atribuţiilor stabilite de către șefii ierarhici;
• ia decizii în limita atribuţiilor ce îi revin.

Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile:

Educație solicitata:
Studii superioare, specializare asistenta sociala - 3 ani
Experiență solicitata: experienta profesionala minim 2 ani;
- Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;
- Muncă de birou și muncă de teren (posibilităţi de deplasare)
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
- capacitate de analiză și sinteză;
- capacitate de lucru individual și în echipă;

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – regiunea București -Ilfov.
Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite CV-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 07.08.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert asistent social CCSPC POCU/478/4/18/129446.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files