FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului DEZVOLTAREA DE SERVICII SOCIALE INOVATIVE PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INSTITUȚIONALIZARE ÎN SECTORUL 4- POCU/478/4/18/130210, recrutează expert coordonator personal de specialitate (1 post) pentru derularea subactivității A.2.4. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie.

Atribuții generale:

- derulează activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite şi stabileşte relaţii de colaborare cu comunitatea;
- realizează şi distribuie materiale promoţionale şi de informare (pentru copii, familii, profesionişti şi alţi membrii ai comunităţii) în ceea ce priveşte misiunea, serviciile oferite şi modalităţile de acces la acestea;
- se asigură că toate materialele promoţionale şi informaţiile puse la dispoziţia comunităţii respectă dreptul clienţilor la imagine, intimitate şi confidenţialitate;
- actualizează materialele promoţionale şi de informare periodic sau atunci când este necesar;
- realizează şi sprijină, cel puţin o dată pe an, campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii cu privire la importanţa şi necesitatea îngrijirii copilului într-o familie;
- face publică informaţia relevantă referitoare la activităţile centrului, cu avizul coordonatorului CRI, cel puţin o dată pe an;
- încurajează implicarea voluntarilor pentru activităţile de informare şi comunicare cu comunitatea şi coordonează activităţile acestora;
- colaborează în reţea cu serviciile şi programele comunitare, regionale şi naţionale de asistenţă şi protecţie a copilului şi familiei;
- întocmeste planul anual de acţiune, întocmit de coordonatorul centrului, pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii şi a nevoilor beneficiarilor;
- se asigură ca misiunea centrului să fie redactată şi afişată pentru a fi cunoscută de toţi angajații;
- stabileşte un regulament de ordine interioară sau norme interne de funcţionare, care sunt aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor;
- coordonatorul intocmeste o bază de date care cuprinde informaţii legate de copiii şi familiile pentru care s-au derulat activităţi specifice privind;
- integrarea/reintegrarea, care este utilizată conform legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte accesul la informaţii şi asigurarea confidenţialităţii privind informaţiile despre clienţii CRI;
- dezvoltă relaţii funcţionale cu celelalte servicii pentru protecţia copilului, furnizorii de servicii şi, în mod special, cu compartimentul pentru îngrijire de tip familial şi cu cel pentru
îngrijire de tip rezidenţial în domeniul protecţiei copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului;
- identifică nevoile de formare ale personalului de specialitate;
- are obligaţia de a asigura supervizarea internă şi externă a personalului de specialitate şi a voluntarilor;
- participă la dezvoltarea serviciului social la nivelul comunităţii;
- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
- colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
- întocmeşte raportul anual de activitate;
- asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
- ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
- reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi
în justiţie;
- aduce la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor prevederile din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;
- elaborează cerinţele de calitate profesională faţă de specialişti şi voluntari;
- asigură cunoaşterea şi respectarea de către specialiştii şi voluntarii implicaţi în activităţile centrului a metodologiei de lucru şi a procedurilor de lucru;
- evidenţa beneficiarilor din grupul ţintă, administrează şi distribuie cazurile;
- gestionează materialele de specialitate (teste, cărţi de specialitate, formulare, chestionare, interviuri, jocuri, descrieri de training, curs, hand-out de training, etc.);
- coordonează elaborarea/adaptarea unor materiale de specialitate, publicaţii în comun cu echipa de specialişti;
- elaborează strategia profesională împreună cu specialişti centrului;
- gestionează resursele umane din cadrul Centrului, întocmirea dosarelor personale ale angajaţilor, colaboratorilor şi/sau voluntarilor (fişa postului);
- planifică întâlnirile periodice pentru intervizare, supervizare şi de studiu de caz;
- semnalează şi comunică departamentelor responsabile problemele care stânjenesc activităţile profesionale şi propune modalităţi de soluţionare a lor;
- evaluează performanţele resurselor umane: concepe şi elaborează;
- metodologia de evaluare anuală a consilierilor, fişele de evaluare (anexarea lor la dosarele personale etc.), gestionează documentele personalului;
- identifică surse de finanţare şi face propuneri consiliului director;
- primeşte reclamaţiile din partea beneficiarilor, caută soluţii de rezolvare pe cale amiabilă a conflictelor apărute între beneficiari şi specialiști.

Condiții pentru ocuparea postului:

Educație solicitată: - Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, specializarea asistență
socială - 3 ani
Experiență solicitata: Vechime minima generala 2 ani - 2 ani
- abilităţi de planificare, concentrare pe sarcină, autoevaluare;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- capacitate de lucru individual şi în echipă;
- abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi adaptabilitate.

Activitatea se va derula în locația de implementare a proiectului – București, Sector 4.

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: proiecte@fdss.ro, până la data de 07.08.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert coordonator de specialitate POCU/478/4/18/130210.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt.
Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Links

Files