Fondul Roman de Dezvoltare Socială (FRDS) intenţionează să contracteze, prin concurs, un specialist financiar-contabil, cod cor 241104.

1. Atribuţii şi responsabilităţi generale
· Respectă regulamentele de implementare aferente Mecanismelor financiare SEE/Norvegian 2014-2021, Acordul de program, Acordul de implementare a programului, Acordul de implementare privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului.
· Se asigură că implementarea activităţilor de care răspunde se face în conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii.
· Se asigură de faptul că toată contribuţia financiară este utilizată exclusiv pentru scopul programului, că respectă prevederile stipulate în Acordul de program şi că toate activele aferente programului sunt folosite numai pentru scopurile prevăzute în Acordul de program
· Asigură transparenţa şi disponibilitatea documentelor a căror obligaţie de prezentare este menţionată în cuprinsul regulamentelor de implementare aferente Mecanismelor financiare SEE/Norvegian 2014-2021, asigură înregistrarea și stocarea în formă electronică a documentelor.
· Răspunde de menţinerea pistei de audit pentru activităţile care se desfăşoară în cadrul biroului, de organizarea şi păstrarea documentelor (fizic şi electronic).
· Asigură măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii datelor ce se stochează în bazele de date sau se prelucrează pe calculatoarele operaţionale.
· Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în executarea atribuţiilor de serviciu.
• Sesizează şi raportează orice nereguli conform Procedurii operaţionale de nereguli.
· Identifică şi evaluează riscurile la nivelul activităţilor departamentului şi le raportează responsabilului cu gestionarea şi ţinerea registrului riscurilor conform procedurii privind riscurile.
· Se preocupă continuu de perfecţionarea sa profesională.
· Răspunde de evidenţa financiara-contabila conform OUG 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismelor financiare SEE/norvegian 2014-2021 și a Normelor metodologice de aplicare.
· Efectuează înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice efectuate în activitatea Fondului și asigură existența tuturor registrelor impuse de prevederile legale.
· Ţine evidenţa propunerilor de angajare, a angajamentelor legale, a angajamentelor bugetare individuale/globale şi a solicitărilor de plată în sensul stabilirii, la finele anului bugetar, care angajament se plăteşte în anul bugetar viitor şi care angajament este anulat de drept.


Specialistul financiar-contabil va fi angajat pe bază de contract de muncă, pe durata nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, repartizate inegal, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS, pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor”. Perioada de probă este de 90 de zile calendaristice.
Citeste anuntul complet pe site-ul FRDS

Links