Fondul Român de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul Dezvolatare locală, finanțat din Granturile SEE și norvegiene, intenționează să contracteze, prin concurs, trei experți evaluatori, cod COR 241263.

1. Atribuții și responsabilități generale
• Asigură evaluarea de conținut a propunerilor de proiecte care îi sunt repartizate (după caz, evaluare de birou și/sau verificare în teren) în raport cu criteriile de selecție conținute în grila de evaluare publicată în textul apelului respectiv;
• În toate activitățile pe care le prestează, respectă reglementări aplicabile (Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE/Norvegian 2014-2021, Acordul de Program, legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional şi european, procedurile interne, alte reglementări aplicabile Biroului Evaluare).
• Se asigură că propunerile de proiecte conțin suficiente informații care demonstrează că PP sunt dedicați în totalitate și au capacitatea de a implementa proiectele;
• Este în întregime responsabil pentru calitatea evaluării realizate în raport cu documentația analizată (aprecierea calității informațiilor din proiectele analizate, acordarea punctajelor, aprecierea riscurilor, etc.);
• Asigură păstrarea confidenţialităţii și securității informaţiilor de care ia cunoştinţă în executarea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea codului de etică și conduită a evaluatorului de proiecte și a caracteristicilor informațiilor, conform procedurilor specifice și prevederilor legale în vigoare;
• Răspunde de integritatea și gestionarea documentelor cu care lucrează şi contribuie la asigurarea pistei de audit, în conformitate cu procedurile specifice ale FRDS;
• Pregătește și depune raportul de evaluare a fiecărei propuneri de proiect, în limba română și în limba engleză, conform cerințelor menționate în Ghidul evaluatorului/instrucțiuni specifice ale OP, la termenul stabilit, raport care conține suficiente detalii astfel incat sa permita FRDS si promotorului de proiect sa inteleaga scorul atribuit proiectului;
• Oferă OP clarificări/date suplimentare, conform procedurilor/Ghidului evaluatorului pe parcursul pregătitirii si după finalizarea raportului.
• Acordă asistență tehnică pentru selecția proiectelor (în acest sens, la cererea OP, participă la reuniunile la care este invitat: întâlnirea inițială a evaluatorilor, ședintele CS);
Expertii evaluatori vor fi angajați pe baza de contract de munca, pe durata determinată (2 luni, cu posibilitate de prelungire), cu norma inegală, de 4 ore/zi pentru Programul „Dezvoltare locală”, respectiv 20 ore/săptămână, repartizate inegal, desfășurându-și activitatea la propriul domiciliu/reședință.

I. Organizarea concursului:
Examenul/concursul va consta în probă scrisă și interviu preliminar.
a) probă scrisă: timp alocat - 90 de minute; punctaj maxim - 100 de puncte. Subiectele vizează evaluarea cunoștințelor profesionale.
b) interviu: punctaj maxim - 100 de puncte
Vor fi declarați promovați pentru proba de interviu doar candidații care au obținut un punctaj minim de 60 de puncte la proba scrisă (reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei).

Data de desfasurare a concursului este stabilită pentru ziua de 19 iunie 2019, la sediul FRDS din București, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu următorul grafic de desfășurare a examenului/concursului:
Orele 10:00–11:30: proba scrisă; unul dintre subiecte va viza verificarea cunoașterii limbii engleze
Orele 12:00–14:30: deliberarea comisiei de examinare privind rezultatul la proba scrisă
Ora 14:45: afișarea, la sediul FRDS, a rezultatelor probei scrise
Ora 15:00: susținerea interviului preliminar, cu comisia de concurs

La proba scrisă, candidații trebuie să răspundă subiectelor de concurs stabilite pe baza bibliografiei, să demonstreze capacitate de analiză și sinteză, abilități de organizare a timpului, atenție, utilizarea detaliilor, cunoașterea contextului romanesc, inclusiv în domeniul incluziunii si abilitării romilor.
Candidații promovați după proba scrisă vor fi invitați la interviu cu comisia de concurs. În situația în care intervalul orar alocat pentru interviu este insuficient, în funcție de numărul candidaților, se va realiza programarea și pentru ziua următoare a candidaților promovați, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la proba scrisă.
Rezultatul obținut de candidat este media ponderată a probelor stabilite de comisia de concurs. Ponderea probelor este 45% proba scrisă si 55% interviul.
Rezultatul la proba scrisă, precum și rezultatul final se pot contestă în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului pe adresa de e-mail a candidatului declarată în CV.
II. Conditii de participare:
Pentru ocuparea postului de expert evaluator, candidații trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
A. Conditii generale pentru candidati:
• cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, conform cerințelor cadrului legislativ aplicabil;
• cunoasterea limbii române, scris și vorbit;
• vârsta de minimum 18 ani împliniți;
• capacitate deplină de exercitiu;
• stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau unități medicale abilitate;
• să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
• îndeplinesc condițiile de studii, de vechime și celelalte condiții specifice solicitate.

B. Conditiile specifice:
• Studii superioare de lungă durată, cu diplomă de absolvire/licenţă
• Experiență profesională generală, de minim 5 ani domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (Fonduri Structurale, Fonduri Europene, Banca Mondială, Guvernul României, Mecanismul SEE/Norvegian etc.) în domeniul social (proiecte care trateaza unul sau mai multe domenii, respectiv accesul la educatie pentru copii si tineri la risc, reducerea saraciei, incluziunea romilor, insertie pe piata muncii etc.).
• Experiență profesională specifică în evaluare de propuneri de proiecte în domeniul social (evaluare de conținut, tehnică și financiară) – minim 40 de propuneri de proiecte (cereri de finanțare) din care cel puțin trei cu valoare de minim 500.000 Euro
• Cunoştinţe bune de utilizare a calculatorului (MS Office, Excel)
• Cunoştinţe foarte bune de comunicare în scris și oral în limba engleză (nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine)
• Disponibilitate de deplasare în ţară, în termenele comunicate

C. Abilităti si cunostinte necesare
• Foarte bune abilități de analiza și sinteza informațiilor, inclusiv abilitatea de a evalua rapid un volum mare de informații diverse, capacitate de a discerne elementele importante
• Aptitudini adecvate de comunicare (oral și scris în limba română și engleza) și de relaționare cu diverși interlocutori
• Abilități de planificare și organizarea activităților, capacitate de rezolvare eficientă a problemelor, promptitudine și eficiență în executarea sarcinilor
• Abilitatea de a lucra cu termene strânse, de a lucra sub presiune și de a produce rezultate de calitate
• Aderarea la principiile confidențialității si la codul etic de conduita pe parcursul procesului de evaluare
• Cunoașterea contextului national, a problemelor si provocărilor din societatea românească, în particular în relație cu incluziunea și abilitarea romilor
• Cunoștinte generale privind sistemul de finanțare prin intermediul mecanismelor SEE/norvegian în România

Persoanele care consideră că indeplinesc condițiile generale și specifice și au abilitățile necesare sunt invitate să trimită:
1. CV-ul (actualizat la zi, in format Europass, în limba română și engleză)
2. Cerere de înscriere la concurs (nu există un format standard)
3. Câte o copie a următoarelor documente:
a. act de identitate
b. documente care atestă nivelul de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări relevante pentru post (diplome de studii și alte acte similare etc.)
c. copii ale carnetului de muncă și adeverințe, după caz, care să ateste experiența profesională generală
d. orice documente prin care se poate dovedi experiența specifică solicitată
e. cel putin o recomandare de la locurile de muncă anterioare/colaborări care demonstrează îndeplinirea cerințelor contractuale
f. adeverință medicală, de la medicul de familie sau unități sanitare abilitate, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru post
g. cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu a suferit condamnări incompatibile cu postul pentru care aplică

Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro sau pe fax la nr. 021/ 315.34.15, pana la data de 13 iunie 2019, ora 12:00. Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Mariana Pop - mobil: 0721 274 984). Doar persoanele care au trimis documentele solicitate și, potrivit datelor din CV, îndeplinesc condițiile generale și specifice vor fi invitate să participe la concursul pentru ocuparea postului.
Răspunsul la selecția de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicată în CV, cel mai târziu în data de 14 iunie 2019, ora 19:00.

BIBLIOGRAFIE:
- Regulamentele de implementare ale Mecanismului Financiar SEE / Norvegian 2014-2021;
- Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 246/2013;
- Documentele de apel pentru Apelul restrâns Reducerea sărăciei
- Strategia Națională privind Incluziunea Socială si Reducerea saraciei http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf
- Planul strategic de actiuni 2015-2020 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-rs_ps.PDF

Documentele se găsesc pe website FRDS la adresa http://www.frds.ro/index.php?id=134

Ghidul FMO de bună practică privind procedurile de selecție a proiectelor
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Guidelines-mandates-and-strategy/EEA-and-Norway-Grants-2014-2021/Best-Practice-on-Project-Selection-Procedures-Guidance-document

Links