Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) intenționează să contracteze, prin concurs, doi EXPERTI ACHIZIȚII, cod COR 214946.

Atributii si responsabilitati generale

Respectă Regulamentele de implementare aferente Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014 – 2021, Acordul de program, Acordul de implementare al programului, Acordul de implementare privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului;
Răspunde de inițierea, organizarea și finalizarea proceselor/procedurilor de achiziții în care este implicat la nivelul OP, conform legislației privind achizițiile publice și cerințelor Regulamentelor;
Contribuie la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale sau de sistem ale OP;
Asigură pregătirea ghidurilor/instrucțiunilor/manualelor pentru benficiarii de finanțare;
Sprijină şi acordă asistență pe probleme de achiziţii atât beneficiarilor de finanțare cât şi personalului FRDS;
Verifică dosarele de achiziţii aferente proiectelor finanțate de FRDS în conformitate cu reglementările aplicabile şi procedurile interne aprobate;
Asigură transparența și accesul la documente în conformitate cu cerințele Regulamentelor;
Se conformează cu orice alte obligaţii aferente activităţii sale care rezultă din Acordul de program;
Experții achizitii, un post cu normă întreagă (8 ore/zi) și un post cu normă redusă (4 ore/zi) vor fi angajați pe bază de contract de muncă, pe durată determinată, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS, pe durata programului „Dezvoltare locală”.

Links