Postul: Specialist în relaţii publice & fundraising Dolj şi Vâlcea (Specialist în relaţii publice – cod COR 243201)
Localizare: Biroul Regional Dolj (Craiova)
Proiect: Pâine şi Mâine
Normă: 4 ore/zi, durată nedeterminată

Responsabilităţi majore:
Asigură un schimb continuu de informaţii în cadrul parteneriatului World Vision, al departamentelor şi al proiectului Pâine și Mâine din WVR, precum şi la nivelul donatorilor, comunităţilor şi partenerilor locali şi naţionali ai WVR, prin punerea la dispoziţie, pe diferite canale de comunicare, a unor materiale de comunicare care să educe, să informeze şi să contribuie la strângerea de fonduri, de o manieră pro-activă şi reactivă şi prin organizarea şi coordonarea de activităţi de relaţii publice.

Comunicare şi informare
• Concepe cu regularitate materiale de comunicare cu privire la activităţile / iniţiativele de impact desfăşurate în proiectul Pâine şi Mâine din cadrul birourilor zonale Dolj şi Vâlcea, care să poată fi folosite de către birourile finanţatoare WVI/WVR (informaţie postată pe site-uri, în publicaţiile WVI/WVR rapoartele către diferiţi donatori, campanii de strângere de fonduri, etc.), la standardele cuprinse în Manualul de Comunicare WVI (Style Book).
• Concepe cu regularitate materiale de comunicare cu privire la activităţile / iniţiativele de impact desfăşurate în proiectele WVR, care să poată fi folosite de către departamentul de marketing şi fundraising al WVR – în relaţia lor cu donatorii şi publicul larg din România.
• Concepe şi aduce la zi, în mod regulat, materiale scrise care să fie folosite de către colegii din proiecte în relaţia lor cu comunităţile, beneficiarii, partenerii din proiecte şi contribuie la realizarea Raportului anual WVR.
• Contribuie cu materiale scrise la menţinerea la zi a informaţiilor cuprinse pe site-ul web WVR.
• Insoţeşte orice material de comunicare întocmit de fotografii, realizate la standardele cuprinse în Manualul de Comunicare, pe care le introduce apoi in Digital Media Center, folosind site-uri specializate în acest sens.
• Îşi însuşeşte toate informaţiile referitoare la standardele de întocmire a acestor materiale şi la sistemele şi procedurile existente cu privire la diseminarea informaţiilor cuprinse în aceste materiale, pentru a putea realiza aceste materiale cu o supervizare minimă.
• Este responsabil (ă) de însuşirea, respectarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate regulile de branding şi vizibilitate, precum şi a altor elemente de identitate corporativă – declaraţie de identitate, misiune, viziune, valori fundamentale, la nivelul biroului zonal, realizand informări/ up-datari regulate asupra acestora (cel puţin de 2 ori pe an).
• Este parte a echipei de intervenţie în situaţie de urgenţă la nivel national sau local, ori de câte ori va fi nevoie, contribuind, alături şi sub coordonarea managerului de comunicare şi a echipei de intervenţie în situaţie de urgenţă, la transmiterea unui flux continuu de informaţii în Parteneriat şi în relaţia cu mass – media (comunicare în situaţie de dezastre).

Relaţii publice
• Menţine o relaţie bună, constantă cu mass – media locală, prin trimiterea în mod regulat către aceasta de comunicate şi informări de presă, cu privire la iniţiativele WVR, după consultarea cu managerul de proiect, managerul de comunicare şi managerul zonal.
• Organizează conferinţe de presă cu ocazia unor evenimente mai importante din proiectul Pâine şi Mâine, care pot prezenta interes pentru mass – media locală, după stabilirea de comun acord cu managerul zonal a locaţiei şi a datei, şi concepe mapa de presă, comunicatul de presă/ invitaţia, scenariul conferinţei, elemente de vizibilitate WVR, etc.
• Monitorizează, cel puţin 1 dată pe lună, reflectarea activităţilor din proiectul Pâine şi Mâine la nivelul Biroului zonal în mass – media locală.
• Se asigură că a citit şi însuşit conţinutul Protocolului media şi al Planului de acţiune în situaţie de criză media şi informează colegii din biroul zonal cu privire la prevederile acestor documente, urmărind modul în care aceste prevederi sunt respectate.
• Participă la întâlniri locale menite a stabili şi menţine punţi de legătură cu autorităţile publice locale şi guvernamentale în teritoriu, precum şi cu alte ONG-uri locale şi a menţine şi promova imaginea WVR pe plan local, în concordanţă cu declaraţia de identitate, declaraţia de viziune, misiune şi valorile sale fundamentale.
• Participă şi, după caz, se implică alături de colegii din proiectul Pâine şi Mâine, şi colegii din biroul zonal, la organizarea unor evenimente prin care se măreşte vizibilitatea şi se îmbunătăţeşte imaginea WVR pe plan local – evenimente de proiect, evenimente PR în scop de fundraising local (inclusiv campanii).
• Intocmeşte un plan anual de relaţii publice care să ţină seama de strategia Biroului zonal, strategia naţională de comunicare / PR şi strategiile naţionale ale altor departamente cu care colaborează strâns (marketing-fundrasing, advocacy).
• Organizează şi coordonează vizitele în site ale jurnaliştilor din interiorul şi din afara WVR/WVI (jurnalişti presă scrisă/ audio, echipe de filmare) permiţându-le şi înlesnindu-le acestora satisfacerea nevoilor de comunicare şi documentare pentru activităţi de fundraising.
• In cazul unei crize media locale, face parte din echipa de intervenţie în situaţie de criză, concepând, în colaborare cu managerul de comunicare / PR şi managerul zonal, un plan de răspuns la situaţia de criză, fişele de posibile întrebări / răspunsuri.
• Gestioneză, în funcţie de situaţie, cererile care vin din partea mass – media, stabilind care este persoana cea mai îndreptăţită să răspundă şi pregătind împreună cu aceasta mesajele cheie care trebuie transmise în timpul interviului.

Marketing
• Contribuie la dezvoltarea strategiei de fundraising şi Corporate Donor Care a fondurilor şi partenerilor corporate locale pentru proiectul Pâine şi Mâine.
• Lucrează pentru realizarea obiectivelor de colectare a fondurilor prin obținerea de sponsorizări, finanțe, donații în natură sau corporații bazate pe echipe de voluntari.
• Contribuie împreună cu echipa de fundraising la menținerea unor relații profitabile și pe termen lung de strângere de fonduri cu corporații și potențiali sponsori corporativi.

Studii, cunoştinţe, abilităţi, aptitudini
• Facultate de Comunicare şi Relaţii Publice (sau dintr-un domeniu înrudit) absolvită;
• Minim 2 ani de experienţă de lucru în domeniul relaţiilor publice şi marketing;
• Experienţa anterioară în vânzări, marketing, servicii pentru clienţi sau non-profit constituie un avantaj;
• Cunoaşterea limbii engleze (scris şi vorbit) la standarde ridicate;
• Bune abilităţi de operare PC (Word, Excel, PPT);
• Abilităţi de lucru în echipă, auto–motivat;
• Adaptabilitate, flexibilitate;
• Capacitatea de a lua decizii, cu o minimă supervizare ;
• Capacitate de analiză şi sinteză;
• Abilităţi excelente de interrelaţionare şi de comunicare, precum şi sensibilitate trans-culturală;
• Abilitatea de a rezolva sarcini multiple şi/ sau complexe şi de a le prioritiza;
• Abilitatea de a lucra cu informaţii confidenţiale;
• Abilitatea de a-şi gestiona eficient timpul şi a-şi prioritiza multiplele responsabilităţi;
• Atitudine pozitivă şi puternice abilităţi interpersonale;
• Orientat spre detalii pentru a se asigura că sarcinile sunt îndeplinite corect;
• Abilitatea de a susţine prezentări eficiente;
• Motivat în a-i influenţa pe alţii pentru a se implica în iniţiative de strângere de fonduri.
• Cunoaşterea industriei umanitare;
• Cunoaşterea culturii şi climatului organizaţional specific organizaţiei WVR.

Acest post este localizat în cadrul Biroului zonal Dolj – Craiova, cu deplasari ocazionale la biroul zonal Vâlcea.

Termen limită pentru trimiterea CV-ului: 19.02.2021.
Candidaţii interesaţi vor trimite CV-ul către: claudia_alexandru@wvi.org;
World Vision Romania – Departament HR, Biroul Bucureşti, Tel. 021-2229101/Fax 021-2242972