Asociatia Misiunea Crestina Armata Salvarii din Romania, cu sediul în București, str. Dumitru Zosima nr. 16, Sector 1, Bucuresti, persoana de contact Ionela Esanu - Telefon: 0726 126 077, intenționează să achiziționeze, în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene publicat in Monitorul Oficial nr.618 din 12 august 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, “Servicii de catering” – Lot 1 Iasi si Lot 2 Ploiesti (necesare desfasurarii activitatilor A3) pentru beneficiarii Centrelor de zi (copii cu risc de abandon scolar sau copii in situatii de saracie) Iasi si Ploiesti. Se poate depuna oferte pentru unul sau mai multe loturi.

1. Obiectul achiziției: Servicii de catering- 2 Loturi, conform caietului de sarcini disponibil pe https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ – sectiunea - achizitii beneficiari privati.
2. Cod CPV : 55520000-1 Servicii catering (Rev. 2); Cod CPV: 39222100-5 Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)
3. Valoarea estimată a achiziției: 623,560.00 lei fără TVA, respectiv 130,829.59 Euro, la care se adaugă TVA în valoare de 56.120,40 lei, respectiv 11.774,66 Euro (1 Euro = 4,7662 lei la cursul BNR din data de 12.02.2020).
Lot 1 – Servicii de caterig Iasi – 311,780.00 lei fara TVA
Lot 2 – Servicii de catering Ploiesti – 311,780.00 lei fara TVA
4. Sursa de finanțare: Granturile SEE Norvegian European 2014-2021, prin Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor
5. Condiții de participare: potrivit Ordinului 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene publicat in Monitorul Oficial nr.618 din 12 august 2016, cu modificarile si completarile ulterioare - procedura competitiva, achiziția se va efectua prin intermediul platformei MFE https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ .
6. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție
· Declarație de eligibilitate
· Declarație privind situatiile de excludere
· Declarație privind conflictul de interese
· Declaratie de acceptare conditii contractuale
7. Cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale
· Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente emise în țară de rezidență. Documentele constatatoare trebuie să ateste faptul ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv ca acestea sunt autorizate..
8. Modalitatea de atribuire: pretul cel mai scazut
9. Modul de elaborare a ofertei: oferta va fi întocmită pe baza specificațiilor prevăzute în caietul de sarcini disponibil pe https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ – sectiunea - achizitii beneficiari privati
10. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, nu va fi luată în considerare.
Prețul ofertei este ferm în lei fără TVA, nu se acceptă actualizarea prețului.
11. Limba de redactare a ofertei: limba română.
12. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.
13. Modul de depunere/transmitere a ofertelor: Operatorii economici interesați, sunt invitați să depună oferta tehnică și financiară, împreună cu documentele de calificare, la sediul beneficiarului din Str. Dumitru Zozima nr. 16, sector 1, Bucuresti
14. Data limită pentru depunerea ofertelor: 31.03.2020, ora 12.00.
Ofertele depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.
15. Desfășurarea achiziției: anunțul este publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/, secțiunea sectiunea - achizitii beneficiari privatii, impreuna cu documentatia de atribuire.
16. Asociatia Misiunea Crestina Armata Salvarii din Romania va achiziționa serviciile mai sus menționate, de la operatorul economic care are cel mai mic pret si îndeplinește toate cerințele solicitate.
17. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. telefon +40.26.126.077, persoana de contact Esanu Ionela sau la adresa de e-mail: achizitii.armatasalvarii@gmail.com.


Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, Asociația Misiunea Creștină Armata Salvării din România.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.237.069,44 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Proiectul SMART are ca obiectiv general reducerea sărăciei, concentrându-se pe cele mai vulnerabile grupuri excluse social și economic din București, Ploiești și Iași. În acest sens, proiectul va îmbunătăți viața a 1600 de beneficiari prin crearea unui model comunitar multiregional de intervenție pentru furnizarea de servicii educaționale, medicale și sociale.

Despre proiectul SMART:
Proiectul S.M.A.R.T. – Servicii Multifuncționale Anti-sărăcie pentru Reintegrare și Transformare, este finanțat în cadrul apelului restrâns de proiecte „Reducerea sărăciei”, apel organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală. Proiectul SMART are că obiectiv general reducerea sărăciei, concentrându-se pe cele mai vulnerabile grupuri excluse social și economic din București, Ploiești și Iași. În acest sens, proiectul va îmbunătăți viața a 1600 de beneficiari prin crearea unui model comunitar multiregional de intervenție pentru furnizarea de servicii educaționale, medicale și sociale. Alături de serviciile multifuncționale de incluziune socială dedicate grupurilor defavorizate, proiectul va colecta și promova intervențiile de bună practică de la nivel local și național prin intermediul unui portal online și va crea platforme de dialog social și civic între municipalitățile mai sus-amintite și societatea civilă pentru a crea un nivel mai mare de coeziune socială și economică care să promoveze sustenabilitatea.
Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene și este derulat la nivel multiregional, pe parcursul a 36 de luni, în parteneriat cu Salvation Army Norway.

Despre Granturile Norvegiene:
Granturile Norvegiene reprezintă contribuția Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și consolidarea relațiilor bilaterale între statele beneficiare și cele donatoare.