Nr. 04.21.21.1/21.04.2021

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești/Dâmbovița și Ploiești – 127381”, Organizația Umanitară CONCORDIA organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii acordului-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering pentru Centrul de servicii sociale sat Zidurile, comuna Odobești, județul Dâmbovița.

1. Date privind achizitorul: Organizația Umanitară CONCORDIA

Adresă: București, România, Str. Drumul Regimentului nr. 20D, cod postal 013887, România

E-mail: secretariat@CONCORDIA.org.ro

Telefon: 0311076981 / 0311076982

Persoana de contact: Filița Săpunaru

E-mail: filita.sapunaru@concordia.org.ro

Telefon: 0737010032

www.concordia.org.ro

Adresa de la care se pot obţine informaţii suplimentare: Adresa de mai sus.

Ofertele trebuie trimise la sediul de proiect CONCORDIA ODOBEȘTI din comuna Odobești, sat Zidurile, str. Principală nr. 233 D, jud. Dâmbovița, cod poștal 137349, România.

2. Obiectul contractului: Prestarea serviciilor de catering

Prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectului „Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești/Dâmbovița și Ploiești – 127381. Se va atribui un acord-cadru având ca obiect prestarea serviciilor de catering pentru Centrul de servicii sociale din sat Zidurile, comuna Odobești, judetul Dâmbovița.

Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering

3. Valoarea estimată

Valoarea estimată minimă și vaoarea estimată maximă sunt:

valoare estimată minimă 71.610 lei
valoare estimată maximă 171.864 lei
Valoarea estimată a celei mai mari comenzi zilnice este de: 396 lei

Valoarea estimată a celei mai mari comenzi lunare este de: 9.108 lei

4. Date privind modalitatea de atribuire: Selecție de oferte potrivit procedurii interne revizuite nr. 04.01.21.3/01.04.2021 privind atribuirea contractelor/contractelor-cadru având ca obiect prestarea serviciilor cuprinse în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, revizuire a Procedurii interne nr. 11.11.20.1/11.11.2020.

5. Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziționate: Conform documentației pentru ofertanți care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www.concordia.org.ro.

6. Cerințe de participare: Conform documentației pentru ofertanți care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www.concordia.org.ro.

7. Obținerea documentației pentru ofertanți: Se descarcă gratuit de pe site-ul www. concordia.org.ro sau printr-o solicitare scrisă la datele de contact prevăzute la punctul 1.

8. Termenul-limită de depunere a ofertelor: 05.05.2021, ora 9:30.

9. Adresa la care se trimit ofertele și modul de prezentare a acestora:

Ofertele (propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele însoțitoare) vor fi depuse personal sau transmise prin curier în plic închis la sediul de proiect CONCORDIA ODOBEȘTI din comuna Odobești, sat Zidurile, str. Principală nr. 233 D, jud. Dâmbovița, cod poștal 137349, România. până la data limită de depunere a ofertelor.

Pe plic se vor menționa: Adresa ofertantului, persoana de contact, adresa de email, numărul de telefon; procedura pentru care se depune oferta, cu mențiunea „A nu se deschide până la data de 05.05.2021 ora 10:00.

Plicul va fi depus închis şi sigilat şi va fi însoţit de o adresă de înaintare.

10. Limba in care trebuie redactate ofertele: Română.

11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.

12. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 05.05.2021, ora 10:00, la sediul de proiect CONCORDIA ODOBEȘTI din comuna Odobești, sat Zidurile, str. Principală nr. 233 D, jud. Dâmbovița, cod poștal 137349, România.

13. Data limită pentru solicitarea de clarificări: 27.04.2021, ora 16:00.

14. Data până la care se va răspunde la solicitările de clarificări: 28.04.2021, ora 16:00.

15. Finanțarea achiziției: Prin intermediul Contractului de Finanțare al proiectului „Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și incluzivă a comunităților din Odobești/Dâmbovița și Ploiești” – 127381.

16. Criteriul de atribuire a contractului: Cel mai bun raport calitate-preț. Factorii de evaluare, ponderile și metodologia de punctare sunt prezentate în documentația pentru ofertanți.

Data publicării anunţului publicitar: 21.04.2021

Files