Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţie, centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale şi furnizor de formare profesională autorizat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, are plăcerea de a vă anunţa organizarea cursului de formator începând cu 1 octombrie 2008, în Bucureşti.
Formatorii CRFPS PRO VOCAŢIE au o experienţă de peste 10 ani în formarea continuă a adulţilor cu precădere a persoanelor din cadrul instituţiilor de protecţie socială, în ocupaţii din domeniul social, certificând până în prezent un număr de peste 400 de persoane în ocupaţia de formator.

Avantajele formării şi certificării în ocupaţia de formator:
- participanţii vor dobândi cunoştinţe despre formarea adulţilor.
- participanţii vor dobândi abilităţi de interacţiune cu grupul de cursanţi.
- participanţii vor fi capabili să dezvolte deprinderi profesionale beneficiarilor cu care lucrează.
- Curs interactiv axat pe probleme practice şi instrumente eficiente.
- Capacitatea de a folosi metoda de lucru cu grupul în interacţiunile cu alte tipuri de grupuri (psiho-educaţionale, de suport, de învăţare etc.)
- obţinerea unui certificat de formator recunoscut atât pe piaţa muncii din România cât şi internaţional.
- D.G.A.S.P.C. Cluj va avea posibilitatea de a accesa fonduri structurale pentru dezvoltarea resurselor umane având o echipă de formatori certificaţi.

Tematica cursului de formare:
 Pregătirea formării
La finalul acestei activităţi, candidatul va fi capabil să îşi pregătească concret şi va fi capabil să îşi organizeze fiecare activitate de formare, în sesiuni, secvenţe, ore, lecţii. La finalul aceste activităţi, formatorul va fi capabil să îşi stabilească metodele şi instrumentele necesare procesului de învăţare.
 Realizarea activităţilor de formare
După pregătirea activităţii de formare, candidatul va trece la realizarea efectivă a acesteia şi va fi capabil să motiveze participanţii la formare, să faciliteze procesului de învăţare.
 Evaluarea participanţilor la formare
În urma acestei activităţi, candidatul va fi capabil să verifice atingerea ţintelor propuse prin programul de formare, va fi capabil să îşi construiască probele şi instrumentele de evaluare.
 Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
În urma dobândirii acestei competenţe, candidatul va fi capabil să folosească nu numai metodele de baza ale formării ci mult mai multe printre care: învăţarea individuală şi învăţarea în grup.
 Marketing-ul formării
În urma acestei activităţi, candidatul va fi capabil să identifice nevoile organizaţionale de formare şi să promoveze programul de formare.
 Proiectarea programelor de formare
La finalul acestei activităţi, candidatul va fi capabil să proiecteze un program de formare, pornind de la competenţele – ţintă care trebuie formate şi dezvoltate. Formatorul va fi capabil să stabilească scopul şi obiectivele formării, să identifice resursele necesare unui program de formare, să elaboreze materialele suport pentru formare,
 Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
La finalul acestei teme, candidatul va fi capabil sp se asigure de toate condiţiile logistice şi intelectuale.
 Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare
La finalul acestei teme, candidatul va fi capabil să evalueze, revizuiască şi să asigure de calitatea programului şi a stagiilor de formare.

Activităţile prezentate anterior din etapa de formare a formatorilor vor avea la baza standardul ocupaţional pentru ocupaţia de formator.


Perioada de evaluare

Evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competenţă şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului ocupaţional.
Procesul de evaluare pentru certificarea competenţelor presupune:
 Prezentarea standardului ocupaţional al ocupaţiei de formator.
 prezentarea metodologiei de evaluare;
 prezentarea generală a ocupaţiei;
 stabilirea probelor de evaluare;
 evaluarea în condiţii reale a candidatului la locul de muncă sau în context structurat.
 analiza portofoliului şi judecarea critică a competenţelor în vederea certificării.
Candidatul:
 completează o fişă de autoevaluare;
 participă la cursul de dezvoltare de competenţe în ocupaţia deformator
 planifică organizarea procesului de evaluare, de comun acord cu evaluatorul;
 stabileşte metodele de evaluare, de comun acord cu evaluatorul.

Evaluarea în condiţii reale se va realiza ulterior perioadei de instruire. În procesul de evaluare, candidatul susţine o sesiune de formare, stabilită de comun acord cu evaluatorul.

La final candidaţilor li se vor elibera certificate de competenţe profesionale cu sigla Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare – C.O.S.A., eliberate de centrul de evaluare a competenţelor PRO VOCAŢIE autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – ( C.N.F.P.A), recunoscute pe piaţa muncii conform art. III (2) din Legea 253/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea C.N.F.P.A.

Durata cursului de dezvoltare de competenţe şi perioada de desfăşurare

Cursul de dezvoltare de competenţe pentru ocupaţia de formator se va realiza pe o perioadă de 5 zile, 40 de ore. Perioada de desfăşurare 1 – 5 octombrie 2008.

Locul de desfăşurare

Bucureşti, Sediul CRFPS Pro Vocaţie, Str. Icoanei nr. 87, sector 2, Bucureşti.

Taxa de participare

Taxa de participare este 1500 RON/participant şi se va achita până la data de 1 octombrie 2008.

Documente necesare la înscriere:
 copie după BI/C
 copie după ultimul act de studiu
 copie după cursurile de specializare/ perfecţionare
 copie după certificat de naştere
 copie după certificat de căsătorie/divorţ (pentru doamne)
 CV actualizat din care să reiasă experienţa în formare
 taxa de participare achitata in contul: OP în contul: RO70RNCB0068004384440001, deschis la BCR, sucursala Ghencea sau în numerar: la sediul asociaţiei din Str. Icoanei nr. 87, sector 2, Bucureşti.

Taxa de participare acopera costurile cu privire la traineri, pauzele de cafea, masa de pranz (la preţul pe care îl cerem eu zic că ne acoperim costurile), materialele de curs (suportul de curs).

Preţ : 1500 RON/ per candidat.

Cursul poate fi organizat şi în oraşul Dvs, la cerere, în cazul în care există un număr de minim 15 participanţi

În speranţa că oferta noastră răspunde aşteptărilor dumneavoastră, vă rugăm să nu ezitaţi în a ne solicita informaţii suplimentare şi să solicitaţi formularul de înscriere la adresa de mail office@provocatie.ro, persoana de contact Amalia Ciobanu sau la numerele de telefon:
021 312 40 60, 0788 347 717.

Vă aşteptăm,
Georgeta Jurcan,
Preşedinte C.R.F.P.S Pro Vocaţie
0723 23 69 62; 0788 346 207
georgeta@provocatie.ro

Files