Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații şi fundații a fost recent modificată prin Legea 276/2020, primordial pentru simplificarea procedurilor de înființare a ONGurilor (asociații și fundații) și de îndeplinire a obligațiilor legate de declararea beneficiarului real.
Multe dintre modificări sunt inspirate din legislația aplicabilă societăților comerciale. Altele au fost favorizate de contextul actual al pandemiei, care a accelerat tendința de digitalizare a activității, fiind reglementată posibilitatea adoptării deciziilor la distanță și a transmiterii declarațiilor prin mijloace electronice. Nu în ultimul rând, au fost aduse și unele completări menite a suplini alte lacune legislative, de pildă cele privind statutul organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.

Principalele modificări sunt următoarele:

• Modificări ale unor reglementări generale aplicabile asociațiilor și fundațiilor:

1. Reglementarea statutului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, care vor avea și o secțiune distinctă în Registrul ONG;
2. Eliminarea obligativității de a include cuvântul “asociație”/ “fundație” în denumirea ONGurilor;

• Modificări vizând procedura de înființare a asociațiilor și fundațiilor:

3. Actul constitutiv se comasează cu statul, urmând ca pentru înființarea unei asociații sau fundații să se depună doar statutul. Informațiile prevăzute anterior în cuprinsul actului constitutiv se vor include în statut;
4. Statutul asociației și al fundației se încheie sub semnătură privată și nu în formă autentică, cum prevedea reglementarea anterioară. Prin excepție, statutul va continua să fie încheiat în formă autentică în cazul în care aportul în natură cuprinde și bunuri imobile;
5. Eliminarea obligativității dovedirii patrimoniului inițial al asociației (cu excepția cazului în care printre bunurile aflate în patrimoniu se află și imobile) și a valorii minime de 200 lei a patrimoniului inițial al unei asociații;
6. Diminuarea valorii minime a patrimoniului inițial al fundației, la echivalentul a 10 salarii minime, față de cel puțin 100 de ori salariul minim brut, cum prevedea textul anterior al Ordonanței 26/2000;
7. Limitarea documentelor care se anexează cererii de înscriere a unei asociații/ fundații doar la cele prevăzute de lege și precizarea documentelor necesare în cazul în care printre fondatori se numără și persoane juridice;
8. Prevederea expresă a faptului că nu este necesar avizul asociației de proprietari şi acordul vecinilor de proximitate, în cazul în care asociația/ fundația nu desfășoară activități la sediul acesteia;
9. Consiliul director va putea avea în componența sa persoane din afara asociației, în proporție până la o treime din totalul membrilor săi, spre deosebire cel mult o pătrime, cum prevedea reglementarea anterioară;
10. Diminuarea numărului minim de membri ai filialei unei asociații, la 2 membri, față de 3 membri cum prevederea reglementarea anterioară;

• Modificări privind reglementarea funcționării asociațiilor și fundațiilor:

11. Exceptarea asociațiilor și fundațiilor constituite/conduse doar de persoane fizice de la obligația de a declara datele de identificare ale beneficiarului real, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuți în statut. În acest caz, Ministerul Justiţiei va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali, pe baza documentelor care însoţesc cererea de înscriere a modificării care implică şi schimbarea beneficiarilor reali;
12. În cazul asociațiilor și fundațiilor care trebuie să raporteze datele de identificare ale beneficiarului real, eliminarea obligației de a raporta aceste informații anual;
13. Stabilirea posibilității transmiterii declarației privind beneficiarul real sub formă de înscris sub semnătură privată, în loc de forma autentică cerută reglementarea anterioară. În plus, se stipulează că aceasta poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier;
14. Prevederea posibilității organizării adunării generale (a asociației) și a consiliului director (al asociației/fundației) prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.

Legea 276/2020 a intrat în vigoare la data de 5 decembrie 2020.

Textul actualizat al Ordonanței 26/2000 este disponibil aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20740

Vă invităm să consultați site-ul nostru pentru detalii suplimentare și tabelul comparativ cu toate modificările legislative: https://www.clnr.ro/modificari-aduse-ordonantei-26-2000-pentru-simplificarea-procedurilor-de-infiintare-si-functionare-a-ong-urilor/

Links