„PRO Dezvoltare - ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROM NIA, implementează, în perioada 24.04.2018 – 23.04.2019, proiectul PRO Dezvoltare - ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cod SIPOCA 252 / MySMIS 111113.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului
Cresterea capacitatii de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-Il), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud-Est), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.

Comunicatul de presa lansare proiect, integral, aici:

Links

Files