Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Anunță,

Lansarea celei de-a opta sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul
Măsurii 5/6A - ”Non-Agricol”, conform

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Data lansării apelului de selecție 08.03.2023
Măsura lansată prin apelul de selecție - cu tipurile de beneficiari eligibili Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
• Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii 5/6A „Non-agricol”, în funcție de forma de organizare sunt:
- Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
- Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
- Societate în nume colectiv – SNC - înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Societate în comandită simplă – SCS - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare;
- Societate pe acţiuni – SA - înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
- Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Societate cu răspundere limitată2 – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
- Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
- Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
- Cooperativă agricolă de grad 13 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.
IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. Daca există neconcordante între verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informații suplimentare pentru corectarea acestora.
Fondurile disponibile pentru această Măsură Fondurile disponibile pentru Măsura 5/6A, în această sesiune sunt 115.414,37 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile este de:

A. Pentru proiecte de tip start-up:
- 50.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii;
- 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare agroturism și de agrement;
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro.
Nu se alocă sume intermediare.
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

B. Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi non-agricole
- intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect. Pentru acest tip de proiecte, valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 şi 100.000 Euro.

Atenție! Durata de execuție a proiectelor nu trebuie să depășească durata de valabilitate a Acordului cadru încheiat de GAL (maxim 31.12.2025). Astfel, durata de realizare efectivă și implementare a planului de afaceri se calculează prin diminuarea duratei de execuție la care se face referire mai sus cu termenul de 90 de zile calendaristice necesar efectuării ultimei plăți aferente contractului, beneficiarul având obligația de a depune dosarul ultimei cereri de plată cel târziu până la data de 30.09.2025.
Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele Sesiunea este deschisă în perioada 08.03 – 06.04.2023. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este 06.04.2023, ora 16.00.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 5/6A se va face la sediul Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44, astfel:
Luni – Joi: 10:00 – 16:00.
Vineri: 10:00 – 14:00.

Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii aferente acestei măsuri se oprește înainte de termenul limită prevăzut în apelul de selecție atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu punctajul minim aferent apelului de selecție în desfășurare, excluzând valoarea publică a proiectelor retrase, ajunge la 110% din nivelul alocării sesiunii respective, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.
Informații detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 5/6A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, cu anexele aferente (în varianta electronică sau tipărită) și pot fi găsite la sediul GAL MICROREGIUNEA DÂMBOVIȚA SUD-VEST din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44 și pe pagina web www.galdbsv.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest cu sediul: jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44.

Tel: 0726/883.587, 0727/373.631
E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;
Website: www.galdbsv.ro.
* Programul de lucru cu publicul se va desfășura între următoarele ore:
Luni, Marți, Miercuri și Joi între 10:00 și 16:00
Vineri între 10:00 și 14:00.

Links