Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Anunță,

Lansarea celei de-a șaptea sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul
Măsurii 3/2B - ”Tineri fermieri”, conform

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Data lansării apelului de selecție 31.01.2023
Măsura lansată prin apelul de selecție - cu tipurile de beneficiari eligibili Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:
 Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Important!!! Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii Cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii 3/2B „Tineri fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:
 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA); ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II); ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF).
 asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Important! Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu GAL/AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.
ATENŢIE!
Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic/ asociat majoritar şi administrator) poate primi sprijin prin această sub-măsură.
În cadrul unei familii, doar unul din membri (soţ-soţie) poate să beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Măsurii 112 - Instalarea tinerilor fermieri, respectiv 411.112, fie prin intermediul submăsurii 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, respectiv măsura 3/2B din SDL. De asemenea, în situaţia preluării exploataţiei de la soţ/ soţie nu se acordă punctaj la selecţie pentru preluare integrală. Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie sa fie încheiate în numele solicitantului şi valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare.
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea Cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate. În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.
Întreprindere autonomă întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social şi/ sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi şi/ sau alte întreprinderi deţin mai puţin de 25% în întreprinderea dumneavoastră.
Întreprindere parteneră - întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi care se află în următoarea relaţie cu altă/alte întreprindere/întreprinderi: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).
Întreprindere legată - întreprinderea care se află în oricare dintre următoarele raporturi:
a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.
Fondurile disponibile pentru această Măsură Fondurile disponibile pentru Măsura 3/2B, în această sesiune sunt de 160.000,16 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:
- 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO
- 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.
(Atenție! Implementarea planului de afaceri este posibilă până la termenul maxim de 30 septembrie 2025, dată până la care se poate depune dosarul cererii pentru acordarea celei de-a doua tranșe de plată. Astfel, durata de realizare efectivă și implementare a planului de afaceri se calculează prin diminuarea duratei de execuție cu termenul de 90 de zile calendaristice necesar efectuării ultimei plăți aferente contractului, beneficiarul având obligația de a depune dosarul ultimei cereri de plată cel târziu până la data de 30.09.2025.). Data deciziei de acordare a sprijinului reprezintă data semnării Contractului de Finanțare.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la încheierea Contractului de Finanțare;
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la încheierea Contractului de Finanțare.
Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele Sesiunea este deschisă în perioada 31.01 – 01.03.2023. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este 01.03.2023, ora 16.00.
Depunerea proiectelor pentru Măsura 3/2B se va face la sediul Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44, astfel:
 Luni – Vineri: 10:00 – 16:00.

Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii aferente acestei măsuri se oprește înainte de termenul limită prevăzut în apelul de selecție atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu punctajul minim aferent apelului de selecție în desfășurare, excluzând valoarea publică a proiectelor retrase, ajunge la 110% din nivelul alocării sesiunii respective, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.
Informații detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 3/2B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, cu anexele aferente (în varianta electronică sau tipărită) și pot fi găsite la sediul GAL MICROREGIUNEA DÂMBOVIȚA SUD-VEST din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44 și pe pagina web www.galdbsv.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest cu sediul: jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44.

Tel: 0727/373631/ 0726/883687
E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;
Website: www.galdbsv.ro.

*Programul de lucru cu publicul se desfășoară între următoarele ore:
Luni - Joi între 10:00 și 16:00
Vineri între 10:00 și 14:00.

Links