ONGurile care derulează activități nonprofit de interes general, aferent anului 2017, pot să aplice pentru o finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Piatra Neamț. Sumele și domeniile alese pentru cea de a treia sesiune de proiecte sunt:

Cultură (cu 60.000 RON)

 • organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale;
 • organizarea de expoziţii de artă, carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;
 • punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film;
 • editarea de cărţi şi publicaţii;
 • organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi în străinătate;

Social (cu 35.000 RON)

 • activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
 • campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog);
 • campanii de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;
 • campanii de informare şi educare a tinerilor in domeniul « educaţia pentru sănătate ».

Educaţie civică (cu 10.000 RON)

 •   realizarea unor campanii de informare privind apărarea drepturilor omului;
 •   creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice;
 •   intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţămant şi alţi actori sociali;
 •   promovarea ideii de voluntariat şi creşterea numărului de voluntari;
 •   conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor;
 •   creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracurriculare.

Protecţia mediului (cu 5.000 RON)

 • organizarea de activităţi directe/evenimente cu impact direct şi măsurabil la nivelul municipiului Piatra Neamţ: întalniri, concursuri, expoziţii şi alte activităţi directe conexe protecţiei mediului ;
 • organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri şi adulţi ;
 • elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe,  produse şi materiale multimedia, cataloage etc). Activităţile trebuie sa aibă legătură cu tematica managementului eficient al apei, aerului, solului, terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor sau cu educaţia pentru mediu.

Activităţi pentru tineret (cu 10.000 RON)

 • elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetãrilor sociale actuale;
 • asigurarea participãrii tinerilor la deciziile care îi vizeazã, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;
 • sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publicã şi încurajarea acestora în vederea asumãrii responsabilitãţilor individuale sau de grup;
 • sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participãrii active a acestora la viaţa economicã, educaţionalã şi culturalã a ţãrii;
 • stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
 • stimularea mobilitãţii în rândul tinerilor;
 • stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
 • promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.

Sport (cu 100.000 RON)

1.Promovarea sportului de performanţă

 • dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional (ex. cantonamente, semicantonamente şi tabere de pregătire);
 • asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional (ex. organizarea de manifestări sportive, concursuri, întreceri sportive, gale de premiere).

2. Sportul pentru toţi

 • atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi recreere;
 • menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului.

Află mai multe detalii la acest link