Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 12 decembrie 2018, apelul de propuneri de proiecte “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.

 

Apelul vizează creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor din România și va finanța proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia. Proiectele finanțate vor fi implementate la nivel regional sau național și se vor adresa copiilor și tinerilor în situații de risc de abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii și celor cu cerințe educaționale speciale (CES). Solicitanții eligibili sunt entitățile publice și organizațiile neguvernamentale (ONG).

 

Proiectele vor include măsuri de sprijin pentru combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii, precum activități de identificare și monitorizare a copiilor și tinerilor în situații de risc, sprijin educațional pentru stimularea participării sau reintegrării școlare (mediere școlară, consiliere și orientare vocațională, activități de alfabetizare, “școală după școală”, “a doua șansă” ș.a.), servicii sociale, sprijin material ș.a. De asemenea, în vederea implementării de măsuri de sprijin pentru copiii și tinerii cu CES și/sau dizabilități, sunt susținute activități de facilitare a identificării și remedierii dificultăților de învățare și psihocomportamentale, de îngrijire, asistență și abilitare/reabilitare, servicii educaționale, educativ-complementare, sociale și de socializare, desfășurate în forme de învățământ de masă, în contexte atipice (la domiciliu, în spitale etc.) sau în forme de învățământ special ori în relație cu acestea. Alte activități vor viza dezvoltarea resurselor umane din unitățile de învățământ și din sfera serviciilor sociale pe teme legate de educația incluzivă, îmbunătățirea infrastructurii educaționale și sociale, campanii de informare ș.a.

 

Proiectele finanțate în cadrul acestui apel vor aduce un impact semnificativ în viața utilizatorilor de servicii, urmând ca cel puțin 4.400 de copii sau tineri aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și 440 de copii sau tineri cu CES să primească servicii de suport, 1.800 de copii sau tineri să își îmbunătățească participarea școlară, 1.600 de părinți să primească servicii de sprijin, iar 1.260 de cadre didactice să fie instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri în situații de risc de abandon școlar sau cu cei cu CES.

 

În total, suma alocată apelului este de 8.581.978 de euro, provenită din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) și din cofinanțare publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 de euro, iar cea maximă este de 1.500.000 de euro. Termenul limită de depunere a proiectelor este 4 aprilie 2019. Întreaga documentație aferentă apelului este disponibilă pe www.frds.ro.

 

*****

Programul Dezvoltare locală își propune să finanțeze proiecte menite să crească gradul de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate și de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, să contribuie la combaterea abandonului școlar, la dezvoltarea unor măsuri integrate de incluziune a romilor și de combatere a discriminării, să dezvolte capacitatea administrației centrale și locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România. Programul are un buget total de 82.352.941 de euro (incluzând cofinanțarea de 15% acordată de Guvernul României).

 

Detalii specifice despre Programul Dezvoltare locală sunt disponibile pe www.frds.ro, www.eeagrants.ro și www.eeagrants.org.

Despre FRDS

Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost înființat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanțate proiecte care țintesc reducerea sărăciei, incluziunea socială și dezvoltarea locală. În cei 20 de ani de activitate, FRDS a finanțat peste 1.530 de proiecte de dezvoltare socială, în valoare totală de cca. 130 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuția Guvernului României și cea a beneficiarilor direcți. Începând cu anul 2013, FRDS a devenit Operator de Program pentru Programul RO10 Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, iar din anul 2017 este Operator de Program pentru Programul ”Dezvoltare locală, reducerea săraciei și creșterea incluziunii romilor", finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Despre Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021 sunt fonduri nerambursabile acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru reducerea disparităților economice și sociale și pentru consolidarea cooperării celor trei state donatoare cu 15 țări beneficiare din Uniunea Europeană. Fundamentul Granturilor SEE și Norvegiene este Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), prin care Norvegia, Islanda și Liechtenstein cooperează îndeaproape cu UE pentru a construi o Europă mai puternică și mai incluzivă. În temeiul acestui acord, Norvegia și partenerii săi din SEE / AELS fac parte din piața internă europeană. Norvegia contribuie la aceasta prin Granturile SEE și Norvegiene. 2,8 miliarde de euro vor fi disponibile în cadrul schemei de granturi pentru perioada 2014-2021 și vor fi distribuite către cele 15 țări beneficiare. Norvegia oferă aproximativ 98% din această finanțare, restul fiind acordat de Islanda și Liechtenstein. Prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene, România beneficiază de 502,5 milioane de euro pentru perioada de programare 2014 – 2021, pentru a finanța proiecte în domenii precum incluziunea socială, sănătatea publică, dezvoltarea afacerilor, consolidarea sectorului ONG, cercetarea și educația, energia regenerabilă, mediul, patrimoniul și schimburi culturale, justiție etc.