Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest anunță lansarea celei de-a treia sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 6/6B „Infrastructură locală și socială”, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest.

Data lansării apelului de selecție 24.02.2020.

Măsura lansată prin apelul de selecție - cu tipurile de beneficiari eligibili Solicitanți eligibili și beneficiarii direcți ai măsurii 6/6B sunt:

• Comunele și asociațiile din teritoriul GAL conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și infrastructură de tip after-school) din teritoriul GAL.
• GAL-ul pentru anumite operațiuni de interes public ce vizează minorități și infrastructura socială pentru comunitate și teritoriul identificat în SDL, pentru care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul. În acest caz se aplică toate măsurile de evitare a conflictului de interese.

Prin asociațiile menționate la primul punct înțelegem acele structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001), recunoscute și sub denumirea de Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI).

Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este preşedintele consiliului de administraţie, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, activitatea desfășurându‐se în spațiul rural, inclusiv în orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori (localități componente a GAL).

Fondurile disponibile pentru Măsura 6/6B Fondurile disponibile pentru Măsura 6/6B, în această sesiune sunt de 30.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile se acordă pentru o perioadă de maximum 36 luni (3 ani).

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, de până la 100% în cazul proiectelor de apă/apă uzată, sub rezerva aplicării art. 61 din Reg. (UE) nr. 1303/2013.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school).

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform Reg. (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar.

Sprijinul pentru proiectele de infrastructură socială nu se supune ajutorului de minimis, conform R(UE) nr. 1407/2013.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Valoarea totală a unui proiect nu va depăși 100.000 Euro.

În cazul Măsurii 6/6B, principiul finanţării nerambursabile este acela al:

• rambursării costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
• plății în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013.
Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele Sesiunea este deschisă în perioada 24.02 – 04.03.2020. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este 04.03.2020, ora 14:00. Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii aferente acestei măsuri se oprește înainte de termenul limită prevăzut în apelul de selecție atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu punctajul minim aferent apelului de selecție în desfășurare, excluzând valoarea publică a proiectelor retrase, ajunge la 110% din nivelul alocării sesiunii respective, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 6/6B se va face la sediul Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44, astfel:
ü Luni – Vineri: 10:00 – 17:00.

Informații detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 6/6B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 6/6B, cu anexele aferente și pot fi găsite în varianta electronică sau tipărită la sediul GAL MICROREGIUNEA DÂMBOVIȚA SUD-VEST din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44 și pe pagina web www.galdbsv.ro la rubrica „Investiții SDL 2014-2020/Ghidurile Solicitantului/M6/6B-Infrastructură locală și socială” sau accesând linkul http://galdbsv.ro/m6/.

Date de contact pentru informații suplimentare Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest cu sediul: jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44.

Tel: 0761/636.284; 0729/210.220;
E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;
Website: www.galdbsv.ro.
Program de lucru:
Luni – Vineri : 09:30 - 18:30

*PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: LUNI – VINERI: 10:00 – 17:00