Din punct de vedere contabil, mărfurile donate reprezintă o cheltuială şi se înregistrează în contabilitate după cum urmează:

6582 „Donaţii şi subvenţii acordate“ = 371 „Mărfuri“ 
  
Din punct de vedere fiscal, donaţiile şi sponsorizarile acordate nu sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. În schimb, conform art. 21, alin. 3, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
• sunt în limita a 0,3 % din cifra de afaceri;
• nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Deducerea sumei din impozitul pe profit nu se înregistrează din punct de vedere contabil. Calculul are loc extracontabil, în registrul de evidenţă fiscală, iar în contabilitate se înregistrează numai cheltuiala cu impozitul pe profit (contul 691) diminuată cu sumele stabilite conform limitelor menţionate mai sus. Aşa cum am menţionat anterior, condiţia pentru a beneficia de aceste prevederi este aceea ca sponsorizările efectuate de contribuabili să fie confome cu legea privind sponsorizarea.

În primul rând, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Conform legii, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

De o sponsorizare poate beneficia orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice. Pentru aceste activităţi, pot fi beneficiare ale sponsorizării şi instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice.