Articol realizat de Bianca Oprea, Consilier Juridic în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

IMPORTANT: Pentru anul 2020 termenul limită de depunere a declarației referitoare la beneficiarii reali ai ONG-urilor NU ESTE 15 IANUARIE. Pentru 2020 există un termen tranzitoriu care permite depunerea acestei declarații în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019, respectiv 21 iulie 2019.

În data de 11 iulie 2019, a fost promulgată Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Această lege prevede o serie de obligaţii suplimentare pentru asociaţii şi fundaţii, prin modificările aduse la Ordonanţa de Guvern nr.26/2000.

Printre acestea, conform art. 344 din Ordonanţa menţionată anterior, asociaţiile şi fundaţiile trebuie să comunice Ministerului Justiţie, printr-o declaraţie autentică notarială, datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervin modificări în acest sens. Noile prevederi legislative stârnesc câteva întrebări legitime din partea organizaţiilor neguvernamentale din cauza neclarităţii textului de lege, susceptibil de multiple interpretări.

Art.4 din Legea nr.129/2019 oferă o definiţie generală asupra noţiunii de beneficiar real: « orice persoana fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/ sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. » În cazul fundaţiilor, beneficiarul real este reprezentat de persoanele fizice care ocupă poziţii echivalente sau similare fiduciilor, acestea din urmă fiind constituitorul, fiduciarul, beneficiarul fiduciei, precum şi protectorul. Având în vedere că există deosebiri între instituţia civila a fiduciei şi persoanele juridice fără scop patrimonial, definiţia beneficiarului real în cazul fundaţiilor este susceptibilă de intrepretari. În acelaşi sens, legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, nu prevede în mod expres definiţia beneficiarului real pentru asociaţii. Pe de-o parte, ele pot intra sub incidenţa definiţiei art. 4 alin.(2) lit.c similară fundaţiilor (“în cazul entităţilor juridice precum fundaţiile şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor”) sau sub prevederile art. 4 alin. (2) lit.d (alte persoane juridice). Aşadar, în acest moment, asociaţiile şi fundaţiile au o dificultate practică în a-şi îndeplini obligaţia declarării beneficiarului real, din cauza faptului că nu există o interpretare unitară asupra acestei definiţii, nefiind sigure dacă simpla declarare a membrilor organelor sale de conducere este suficientă pentru a se alinia noilor cerinţe legislative.

O altă controversă a acestei legi se referă la termenul până la care asociaţiile şi fundaţiile trebuie să se conformeze noilor obligaţii legale. Pe de-o parte, art. 344 alin. (3) din OG 26/2000 menţionează că declaraţia anuală se comunică Ministerului Justiţiei până la data de 15 ianuarie, iar pe de alta parte art. 63 din Legea nr.129/2019 prevede un termen de 12 luni de la intrarea sa în vigoare pentru ca asociaţiile şi fundaţiile să îşi îndeplinească obligaţia declarării beneficiarului real. Prima interpretare poate fi ca până la data de 15 ianuarie 2020 persoanele juridice fără scop patrimonial trebuie să trimită declaraţia autentică notarială referitoare la beneficiarul real către Ministerul Justitiei. De asemenea, o a doua interpretare posibilă, poate fi susţinută în sensul în care termenul de 12 luni de la intrarea legii în vigoare este un termen tranzitoriu, până la care asociaţiile şi fundaţiile se pot conforma obligaţiei legale, posibilitatea aplicării sancţiunilor în caz de neconformare urmând a începe de la 15 ianuarie anul următor.

Pe lângă toate aceste neclarităţi putem observa şi situaţia diferită în care se află, în acest moment, persoanele juridice fără scop patrimonial, faţă de celelalte persoane juridice supuse obligaţiei de raportare a beneficiarului real. În timp ce, Registrul Comerţului a întocmit o procedură specifică şi formulare predefinite pentru declararea beneficiarilor reali pentru ca societăţiile comerciale să se poată conforma obligaţiilor legale, Biroul Evidenţă ONG din cadrul Ministerului Justiţiei nu a oferit nicio comunicare cu privire la modalitatea concretă prin care asociaţiile şi fundaţiile trebuie să declare beneficiarul real.

În concluzie, considerăm mai mult decat oportune clarificări cu privire la aspectele menţionate anterior, pentru ca asociaţiile şi fundaţiile să îşi poată îndeplini în mod corect şi complet obligaţiile de raportare către Ministerul Justiţiei, cu atât mai mult cu cât judecătoriile au început să ceară această declaraţie autentică notarială în momentul modificării actelor constitutive şi în momentul înfiinţării persoanelor juridice fără scop patrimonial. În acest moment, având în vedere lipsa de claritate legislativă, mai multe organizaţii neguvernamentale au decis să raporteze către Ministerul Justiţiei componenţa membrilor organelor sale de conducere, fără a avea, însă, certitudinea că îşi îndeplinesc obligaţiile legale în conformitate cu voinţa şi termenul dorit de legiuitor.  

Sursa foto : Avo toast enthusiast/sandbox / https://commons.wikimedia.org/