La dată de 2 decembrie 2020 Parlamentul României a adoptat Legea nr.276 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. Printre modificările intervenite se numără și cele referitoare la declarația privind beneficiarul real.

În acest moment, organizațiile neguvernamentale au obligația de a depune această declarație la Ministerul Justiției doar în termen de 30 de zile de la dată la care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real. Chiar și în această situație, termenul de îndeplinire a acestei obligații este de maximum 90 de zile de la dată încetării stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Sunt exceptate de la depunerea declarației privind beneficiarul real: asociațiile sau fundațiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuți în statut (în acest caz Ministerul Justiției va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care însoțesc cererea de înscriere a modificării care implică și schimbarea beneficiarilor reali), dar și asociațiile de dezvoltare intercomunitare, astfel cum sunt definite de Ordonanța de Guvern nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Modificările legislative vizează și formă declarației privind beneficiarul real, aceasta putând fi fie sub formă de înscris sub semnătură privată, fie în formă electronică și poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier.

Vă reamintim că potrivit legii nr.129/2019 beneficiarul real în cazul organizațiilor neguvernamentale este definit astfel: asociații sau fondatorii, membrii în consiliul director, persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia, în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, orice altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt : numele, prenumele, dată nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.

În concluzie, spre deosebire de alte entități juridice, organizațiile neguvernamentale nu mai au obligația de a depune în fiecare an declarația pe propria răspundere la Ministerul Justiției, ci doar într-un termen de 30 de zile de la modificările intervenite asupra beneficiarului real.