Articol realizat de Simona Constantinescu, director Dezvoltare și Advocacy în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

 

Cu aproape un an în urmă, în data de 11 iulie 2019, a fost promulgată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prin modificările aduse Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 (legea cadru pentru înființarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor), Legea 129/2019 a introdus obligația ca asociațiile și fundațiile să își identifice și să își raporteze beneficiarii reali.

 

Există trei momente în care o asociație sau fundație trebuie să prezinte unei autorități din sfera publică (Ministerul Justiției sau o instanță judecătorească, după caz) informații cu privire la beneficiarii săi reali:

  1. La momentul înființării: Cererea de înscriere va fi însoțită de declaraţia pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice. Aceasta va cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa (OG 26/2000: art. 7, alin. 2 pentru asociații și art. 17 alin. 2 pentru fundații);
  2. Ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale acestora, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor (OG 26/2000: art. 344 si următoarele). În acest scop, consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real. Declaraţia prevăzută se depune în termen de 30 zile de la data la care a intervenit modificarea;
  3. Anual, până la data de 15 ianuarie, cu parcurgerea aceluiași proces ca la punctul II de mai sus (OG 26/2000: art. 344 și următoarele).

 

De reținut: exclusiv pentru anul 2020, există un termen tranzitoriu care permite depunerea acestei declarații în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii 129/2019, respectiv 21 iulie 2019. În același timp, din cauza stării de urgență instituită pe teritoriul României în perioada 16 martie 2020 – 14 mai 2020, termenul de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real pentru anul 2020 este 14 august 2020 (3 luni de la data încetării stării de urgenţă, așa cum a fost prevăzut în Art. XI, alin. (2) din Ordonanța de Urgență 29/2020). Dacă nu intervine nicio modificare legislativă până atunci, pentru anul 2021, termenul de depunere a declarației va fi 15 ianuarie.  

 

Legea nu precizează că declarația referitoare la beneficiarii reali trebuie însoțită de copii ale actelor de identitate ale celor care sunt nominalizați ca atare și nu există, până la momentul publicării acestui articol, nicio procedură comunicată public de către Ministerul Justiției în acest sens. Totuși, există corespondențe private ale mai multor organizații neguvernamentale prin care i se solicită Ministerului Justiției să clarifice: (1) cum și unde se transmite declarația și (2) dacă sunt necesare acte suplimentare.

 

Răspunsurile din partea Ministerului Justiției la care a avut acces Știri.ong arată că:

  • Declaraţia (în original) privind beneficiarul real conform Legii 129/2019 se trimite prin poştă pe adresa Ministerului Justiţiei (str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti), ori se depune la registratura ministerului;
  • Există posibilitatea ca Ministerul Justiției să aibă așteptarea ca declarația să fie însoțită de copii ale actelor de identitate ale celor nominalizați ca beneficiari reali (răspunsurile către organizații nu sunt unitare, rămâne ca fiecare deponent să decidă dacă atașează sau nu aceste copii).

 

Nerespectarea de către o asociaţie sau fundaţie a obligaţiei prevăzute la art. 34 constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:

  1. Cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei: constatarea contravenţiei prevăzute se face de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin agenţi constatatori proprii. Contravenientul are obligaţia ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei să comunice datele de identificare ale beneficiarului real;
  2. În faza ulterioară, daca asociația sau fundația a fost anterior sancționată pentru această faptă, necomunicarea datelor de identificare ale beneficiarului real într-un nou termen de 30 de zile, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;
  3. Dacă în urma sancționării contravenționale repetate, asociația sau fundația nu comunică datele de identificare ale beneficiarului real, sancțiunea va fi dizolvarea asociaţiei sau fundaţiei potrivit art. 56 alin. (11) sau, după caz, art. 59 din OG 26/2000.