Articol realizat de Aurora Zănescu, director financiar, și Bianca Oprea, consilier juridic  Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

 

La data de 11 mai 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1926 din 7 mai 2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020. Acest ordin reglementează:

 • Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020;
 • Persoanele juridice care pot beneficia de exonerarea TVA-ului aferent mărfurilor importante spre a fi puse în liberă circulaţie in conformitate cu art. 1 alin. (1) lit. a punctul (c) din Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020;
 • Demersurile necesare pentru obținerea autorizării pentru importul bunurilor în regim de scutire de taxe la import şi TVA.

 

Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 este prevăzută în Anexa 1 la ordin și include bunuri și echipamente utilizate pentru combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, precum: ventilatoare medicale, monitoare medicale, sisteme de aspirație, stații de monitorizare pentru terapie intensivă, echipamente pentru înființarea spitalelor de campanie, umidificatoare, ecografe, sterilizatoare, măști chirurgicale, mănuși chirurgicale, ochelari protecție, dezinfectanți etc.

Persoanele juridice care pot beneficia de exonerarea TVA-ului aferent mărfurilor importante spre a fi puse în liberă circulaţie in conformitate cu art. 1 alin. (1) lit. a punctul (c) din Decizia (UE) 2020/491 sunt organizaţiile de stat, inclusiv organisme de stat, organisme publice şi alte organisme de drept public sau organizaţii aprobate de autorităţile competente din statele membre. În cadrul Ordinului nr. 1926/2020, prin alte organizaţii aprobate se înţelege «organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală prin unităţile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire».

Organizaţiile neguvernamentale care doresc să obţină autorizarea pentru desfăşurarea activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • Să aibă caracter caritabil sau filantropic;
 • Să nu înregistreze, la data depunerii cererii, obligaţii fiscale restante administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării;
 • Să declare că îndeplinesc condiţiile prevăzute de Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020.

 

Pentru a obţine autorizarea pentru importul bunurilor în regim de scutire de plata taxelor la import şi a TVA, organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic trebuie să depună o cerere-tip prevăzută în Anexa 2 din cadrul Ordinulului nr. 1926/2020 la:

 • Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii şi a contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;
 • Administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora;
 • Administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii;
 • Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov.

 

Decizia privind aprobarea sau respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de sctuire de la plata taxelor la import şi a TVA trebuie emisă în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent. Această decizie este valabilă pentru toate mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 importate în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 iulie 2020. Este important de precizat că scutirea de la plata acestor taxe se aplică şi anterior obţinerii autorizaţiei, dacă importurile realizate se încadrau în prevederile Deciziei UE 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020, la momentul importării mărfurilor. Dacă organizaţia neguvernamentală se află în această situaţie, aceasta poate solicita rambursarea taxelor de import şi a TVA-ului de la organele vamale.

În fapt, ONG-urile cu caracter caritabil și filantropic care au realizat importuri de bunuri incluse în Anexa 1 la Ordinul nr. 1926/2020 fără a fi autorizare şi care au plătit taxele vamale şi TVA în vamă, pot solicita autorizarea de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, iar după obţinerea aprobării respectivele organizaţii neguvernamentale pot solicita rambursarea acestor taxe la organele vamale pentru mărfurile importate începând cu perioada 30 ianuarie 2020 şi până în prezent.

De asemenea, este important de precizat că formatul cererii-tip cuprinde o serie de declarații ale organizației în cauză prin care aceasta își asumă, printre altele:

 • Respectarea reglementărilor Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020, care prevede că pentru a beneficia de aceste scutiri, mărfurile trebuie să fie destinate în vederea distribuirii cu titlu gratuit către persoanele contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-19 sau către organismele şi organizațiile implicate în combaterea epidemiei COVID-19. De asemenea, conform aceleiași Decizii, mărfurile importate nu pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit decât în anumite condiţii stricte prevăzute de art. 78, art. 79 şi art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009, precum şi de art. 55, art. 56 şi art. 57 din Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009;
 • Deţinerea de evidenţe contabile care permit autorităţilor competente supravegherea operaţiunilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxelor la import şi a TVA;
 • Plata taxelor la import şi TVA aferente bunurilor importate în regim de scutire, dacă nu va fi respectată oricare dintre condiţiile pentru acordarea scutirii.

 

Ordinul nr. 1926/2020 prevede că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este competentă să verifice respectarea condiţiilor legale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin efectuarea unor controale ulterioare. Sancţiunile ce pot fi aplicate de către inspectorii ANAF, în cazul constatării neregulilor, sunt reprezentate de anularea deciziei privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, precum şi de perceperea acestor taxe aferente mărfurilor importate de către organele vamale competente.