English version below


Peste 70 de organizații neguvernamentale și persoane fizice din toată România se reunesc și adresează o scrisoare deschisă conducerii PSD, partidul cu cea mai mare greutate în Parlament, pentru a se exprima clar și a își asuma o poziție transparentă în legătură cu Ordonanța 26/2000, adoptată tacit în Senatul României pe 21 noiembrie ca urmare a lipsei cvorumului.


Scrisoare deschisă către conducerea PSD

Către Președintele PSD, domnul Liviu Dragnea

Către Biroul Permanent Național PSD

Domnule președinte Liviu Dragnea, domnilor lideri ai PSD,

Senatul României a adoptat în 21 noiembrie 2017, in procedură de urgență,  o propunere legislativă referitoare la modificări ale  Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații. În numele transparenţei, textul propunerii stabileşte că orice ONG trebuie să publice de două ori pe an, în Monitorul Oficial o declaraţie de venituri şi cheltuieli care să includă distinct, pentru fiecare venit în parte, persoana sau activitatea care a generat venitul respectiv, precum si valoarea acestuia. Sancţiunea nepublicării acestei declaraţii este dizolvarea de drept a asociaţiei sau fundaţiei.

Vă atragem atenţia că, în numele unui principiu drept, al transparenţei, în care credem, asistăm în fapt la o construcţie strâmbă, periculoasă pentru funcţionarea sectorului neguvernamental prin:

 

  • Mutarea responsabilităţii de a gestiona fondurile publice în mod transparent de la autorităţile şi instituţiile publice către entităţi private: autoritățile deţin deja, în acest moment şi potrivit cadrului legislativ actual, toate instrumentele necesare pentru a se asigura că resursele publice sunt administrate în mod responsabil. Oare informaţiile despre accesul la resurse publice nu există deja în registrele autorităţilor şi instituţiilor publice? Care este obstacolul pentru care aceste informaţii nu sunt utilizate?
  • Colectarea de informaţii cu caracter personal despre persoanele fizice donatoare: dincolo de incertitudinea modului în care ar putea fi folosite aceste date, este o măsură excesivă prin costurile şi birocraţia asociate și, cel mai grav, o măsură de descurajare a comportamentului filantropic  al cetăţenilor. Oare cum ar putea o organizaţie care organizează campanii de strângere de fonduri pentru copiii bolnavi de cancer şi părinţii lor, care reuşeşte cu greu să furnizeze nişte servicii care lipsesc cu desăvârşire din oferta instituţiilor publice, să publice numele a mii sau zeci de mii de donatori individuali?
  • Introducerea unei situaţii de discriminare între persoanele juridice plătitoare de taxe şi impozite ale acestei ţări: asociaţiile şi fundaţiile, la fel ca oricare altă persoană juridică, se supun și în prezent legilor contabilităţii, depun declaraţii şi situaţii financiare, se supun aceloraşi legi de raportare şi control ca toate celelalte forme juridice din România.
  • Introducerea unei sancţiuni inexplicabile de dizolvare în cazul nedepunerii acestei declaraţii: există o disproporţie enormă între faptă şi sancţiune. Cui foloseşte această dizolvare?    

 

Aceeași propunere legislativă introduce și limitarea libertății de exprimare a organizațiilor de utilitate publică. Sub motivul just de a interzice acestor organizații angajarea în activități politice, formularea ambiguă a textului crează posibilitatea decăderii din calitatea de „utilitate publică” dacă organizația desfășoară „campanii de... opoziție față de un partid politic sau un candidat pentru o funcție publică în care acesta poate fi numit sau ales”. O astfel de prevedere poate să blocheze, de exemplu, critica adresată de o organizație unei inițiative legislative precum este cea pe care o discutăm aici, acum. Oare ar mai avea curajul o astfel de organizație să semneze această scrisoare?   

Guvernul României a dat aviz negativ acestei propuneri de act normativ. Plecarea senatorilor PSD şi ALDE din şedinţa de plen a Senatului atunci când trebuia dezbătută această propunere legislativă este oare un semn că cele două partide nu o susţin?

Vă solicităm pe această cale, domnule Dragnea, ca, în loc de aprobări tacite cu efecte periculoase asupra funcționării societății civile, să vă asumați o poziție clară faţă de această propunere legislativă și să o comunicaţi public.

Credem ca oprirea imediată a modificărilor OG 26/2000, precum şi asumarea unei poziții clare și favorabile cu privire la rolul societății civile independente din România, inclusiv la adresa organizațiilor critice sunt utile pentru delimitarea României actuale de România dinainte de 1989. 


Citește și apelul sindicatelor și a grupurilor de inițiativă care s-au unit pentru a lupta.


Semnatari:

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS) // Federatia Fundatiilor Comunitare // Organizatia Salvati Copiii Romania // RISE Romania -  Reteaua romana a intreprinderilor sociale de insertie // Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) // Dizabnet – Federația prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități // Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) // Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) // Fundatia pentru SMURD // Centrul pentru Resurse Juridice // Fundatia Comunitara Oradea // Fundatia Estuar // TERRA Mileniul III // Asociatia pentru Relatii Comunitare // Centrul pentru Inovare Publica // Centrul pentru Jurnalism Independent // ActiveWatch // Fundatia Dezvoltarea Popoarelor // Organizatia Umanitara Concordia // CARITAS Campulung // Fundatia Comunitara Brasov // Fundatia Comunitara Sibiu // Fundatia Comunitara Bucuresti // Asociația Greenitiative // APADOR – CH // Centrul pentru Politici // Durabile Ecopolis  // Fundatia Comunitara Prahova // Centru de Resurse pentru Participare Publica // Fundația Agenția Impreuna // Fundatia Comunitara Alba // Asociatia Pro Democratia //  Fundatia PACT // Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi // Let's Do It, Romania! / MagiCAMP // Institutul pentru Politici Publice // Fundatia pentru Parteneriat // Fundatia Comunitara Galati // HOSPICE Casa Sperantei // Fundația Comunitară Iași // Fundația Regen //  Fundatia Comunitara Țara Fagarașului // Opportunity Associates Romania // Greenpeace CEE Romania // Asociația Help Autism // Fundatia United Way // Asociația Funky Citizens // Asociatia MaiMultVerde // Fundatia Alaturi de Voi // Militia Spirituala // Asociația Techsoup // Young Initiative // Fundatia Comunitara Cluj // Fundatia Comunitara Timisoara // Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual // Roma Education Fund Romania // Fundatia Comunitara Odorheiul Secuiesc // Expert Forum // Fundației Interat TRIADE // Societatea Academica din Romania (SAR) // Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania // Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane // CENTRAS // Fundația Gala Societății Civile // Asociația VALEX // Asociaţia De Ajutor Amurtel România // Federatia ONG MUNTENIA // Inițiativa România // Fundația Comunitară Mureș // Fundatia Gabriela Tudor // Asociatia One World Romania // Platforma Respect // Asociația Culturală Replika // Asociatia PostModernism Museum // Fundației Interat TRIADE // Asociația Visum pentru Educație și Cultură din Brașov // Mediawise Society // Fundatia Eco-Civica // Asociația Maini Întinse // Asociația Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias

Persoane fizice: Clara Trăistaru, manager cultural


[1] Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Nr. înregistrare Senat L140/2017, inițiată de Şerban Nicolae - senator PSD; Liviu Ioan Adrian Pleşoianu - deputat PSD.


Citește și poziția Organizației Salvați Copiii, care evidențiază
noi feluri în care OG26 este o inițiativă dăunătoare


English:

Open letter of the organized civil society to the leadership of The Social Democratic Party (PSD)

 

More than 70 non-governmental organizations from all over Romania, alongside people who adhere to the message, reunite and address an open letter to the PSD leadership, the party with the highest weight in the Parliament and in theGoverning coalition, demanding to communicate clearly and assume a transparent position in relation to amendments on Ordinance 26/2000, tacitly adopted in the Romanian Senate on November 21, due to a sudden lack of quorum.

Open letter to the leadership of PSD

To the President of PSD , Mr. Liviu Dragnea

To the National Permanent Bureau of PSD

 

Mr. President Liviu Dragnea, PSD Leaders,

The Romanian Senate adopted on November 21st, 2017, following an emergency procedure, a legislative proposal on amendments to Ordinance 26/2000 regarding associations and foundations. In the name of transparency, the text of the proposal stipulates that any NGO must publish twice a year in the Official Gazette a statement of incomes and expenditures, that includes separately for each income, the person or activity that generated that income and its value. The sanction of not publishing this statement is the dissolution of the association or foundation.

We draw your attention to the fact that, in the name of a fair principle of transparency, which we believe in, we are in fact witnessing a crooked construction, dangerous for the functioning of the non-governmental sector, through:

 

  • Moving the responsibility to transparently manage public funds, from public authorities and institutions to private entities: the authorities already have, at this time and according to the current legal framework, all the necessary tools to ensure that public resources are managed responsibly. Doesn’t the information on access to public resources already exist in the registers of public authorities and institutions? What is the obstacle for not using this information?
  • Collecting personal information about donor individuals: beyond the uncertainty of how this data might be used, it is an excessive measure, through the associated costs and bureaucracy and, most importantly, a measure to discourage the philanthropic behavior of citizens. How could an organization that raises funds for children with cancer and their parents, which can hardly provide services that are totally absent from the public institutions, publish the names of thousands or tens of thousands of donor individuals?
  • Creating discrimination between the legal persons paying taxes in this country: Associations and foundations, like any other legal person, are still subject to the accounting laws, submit declarations and financial statements, are subject to the same reporting laws and control mechanisms as all other legal entities in Romania.
  • Introducing an unexplained penalty of dissolution for the NGOs failing to submit such statements: there is an enormous disproportion between the deed and the sanction. To whom is this dissolution useful?

 

The same legislative proposal introduces and limits the freedom of expression of public utility organizations. Under the fair reason to prohibit these organizations from engaging in political activities, the ambiguous wording of the text creates the possibility of revocation of the quality of  "public utility" if the organization carries out "campaigns of ... opposition to a political party or candidate for a public office in which the candidate can be named or chosen". Such a provision can block, for example, the criticism of an organization for a legislative initiative like the one we are discussing here. Would such an organization still have the courage to sign this letter?

The Government of Romania issued a negative opinion on this legislative proposal. Is the exit of PSD and ALDE senators from the plenary session of the Senate when this legislative proposal had to be debated a sign that the two parties do not support it?

We are hereby asking you, Mr. Dragnea, that instead of a tacit approval with dangerous effects on the functioning of the civil society, to take a clear position on this legislative proposal and communicate it publicly.

We trust that the immediate modification of the amendments to GO 26/2000, as well as the assumption of a clear and favorable position regarding the role of independent civil society in Romania, including that of critical organizations, are going to be useful for drawing the line between present Romania and pre-1989 Romania.


[1] Legislative proposal for amending and supplementing the Government Ordinance no. 26/2000 on associations and foundations, Senate registration L140/2017, initiated by Şerban Nicolae - Senator PSD; Liviu Ioan Adrian Pleşoianu - deputy PSD.


Signed by:

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS) // Federatia Fundatiilor Comunitare // Organizatia Salvati Copiii Romania // RISE Romania -  Reteaua romana a intreprinderilor sociale de insertie // Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) // Dizabnet – Federația prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități // Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) // Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) // Fundatia pentru SMURD // Centrul pentru Resurse Juridice // Fundatia Comunitara Oradea // Fundatia Estuar // TERRA Mileniul III // Asociatia pentru Relatii Comunitare // Centrul pentru Inovare Publica // Centrul pentru Jurnalism Independent // ActiveWatch // Fundatia Dezvoltarea Popoarelor // Organizatia Umanitara Concordia // CARITAS Campulung // Fundatia Comunitara Brasov // Fundatia Comunitara Sibiu // Fundatia Comunitara Bucuresti // Asociația Greenitiative // APADOR – CH // Centrul pentru Politici // Durabile Ecopolis  // Fundatia Comunitara Prahova // Centru de Resurse pentru Participare Publica // Fundația Agenția Impreuna // Fundatia Comunitara Alba // Asociatia Pro Democratia //  Fundatia PACT // Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi // Let's Do It, Romania! / MagiCAMP // Institutul pentru Politici Publice // Fundatia pentru Parteneriat // Fundatia Comunitara Galati // HOSPICE Casa Sperantei // Fundația Comunitară Iași // Fundația Regen //  Fundatia Comunitara Țara Fagarașului // Opportunity Associates Romania // Greenpeace CEE Romania // Asociația Help Autism // Fundatia United Way // Asociația Funky Citizens // Asociatia MaiMultVerde // Fundatia Alaturi de Voi // Militia Spirituala // Asociația Techsoup // Young Initiative // Fundatia Comunitara Cluj // Fundatia Comunitara Timisoara // Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual // Roma Education Fund Romania // Fundatia Comunitara Odorheiul Secuiesc // Expert Forum // Fundației Interat TRIADE // Societatea Academica din Romania (SAR) // Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania // Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane // CENTRAS // Fundația Gala Societății Civile // Asociația VALEX // Asociaţia De Ajutor Amurtel România // Federatia ONG MUNTENIA // Inițiativa România // Fundația Comunitară Mureș // Fundatia Gabriela Tudor // Asociatia One World Romania // Platforma Respect // Asociația Culturală Replika // Asociatia PostModernism Museum // Fundației Interat TRIADE // Asociația Visum pentru Educație și Cultură din Brașov // Mediawise Society // Fundatia Eco-Civica // Asociația Maini Întinse // Asociația Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias 

Individuals: Clara Trăistaru, manager cultural