Rapoartele Aid Watch realizate de platforma CONCORD

Începând cu anul 2005, rapoartele CONCORD Aid Watch au monitorizat și au făcut recomandări cu privire la cantitatea și calitatea asistenței oficiale pentru dezvoltare oferită de UE și de statele sale membre. Prin publicațiile Aid Watch, membrii CONCORD doresc să atragă atenția asupra angajamentului asumat de statele membre UE, având ca orizont anul 2030, de a dedica 0,7%, respectiv 0,33% din venitul lor național, sub formă de asistență oficială pentru dezvoltare, și de a utiliza aceste fonduri într-o manieră coerentă și eficace.

Raportul detaliază amploarea decalajului dintre ținta asumată și fondurile alocate și arată că doar câteva state membre ale UE se află în acest moment pe o traiectorie favorabila atingerii țintei asumate.

Aid Watch se uită, de asemenea, în fiecare an, la motivele care conduc la eșecul de a îndeplini țintele asumate. Evaluând cât din totalul AOD acordată de UE în anul anterior a contribuit efectiv la dezvoltarea durabilă ale țărilor partenere, raportul relevă că, în 2021, 15,9% din AOD a UE a fost ajutor “umflat” (inflated aid), în special prin raportarea ca AOD a donației către țările aflate în curs de dezvoltare a dozelor de vaccin împotriva COVID-19 nefolosite.

 

Aid Watch în 2021 la nivel european.

 

În 2021, AOD acordată de UE a reprezentat 43% din toate contribuțiile AOD raportate la OCDE. În ciuda unei scăderi în termeni reali față de cifrele din 2020, UE a continuat să-și mențină poziția de cel mai mare donator de AOD la nivel global, înaintea Statelor Unite, Japoniei, Regatului Unit și Canadei.

 

În 2021, AOD totală acordată de statele membre ale UE s-a ridicat la 65,5 miliarde EUR, reprezentând în medie 0,48% din VNB-ul lor combinat.

Până în prezent, majoritatea țărilor cu venituri mai mari din UE, nu îndeplinesc angajamentul de 0,7%. Având în vedere lipsa actuală de progres, UE va fi cu 7 ani în urmă față de obiectivul 2030, pe baza tendinței 2014-2021, și va atinge doar 0,7% în 2037. Dar, în realitate, având în vedere longevitatea țintei de 0,7%, cele mai bogate țări din Europa sunt deja în urmă cu aproape 50 de ani în onorarea angajamentelor lor.

În anul 2021, nivelurile de ajutor “umflat” au atins un nivel de 16% din totalul AOD al UE, anulând tendința de scădere progresivă din ultimii patru ani.

 

Situația României

 

În 2021, AOD totală a României s-a ridicat la 304,7 milioane EUR (date preliminare), echivalentul a 0,12% din VNB. Ca și în anii precedenți, AOD multilaterală a rămas cea mai importantă parte din bugetul total pentru AOD, peste 90% din aceasta fiind alocată bugetului UE.

În conformitate cu Programul Strategic Multianual de Cooperare pentru Dezvoltare și Umanitare Asistență (2020-2023), asistența bilaterală a României a fost direcționată în principal către țări din regiunea extinsă a Mării Negre și Balcanii de Vest, Republica Moldova rămânând principalul beneficiar.

În 2021, România a continuat să susțină activ abordarea Team Europe și s-a alăturat procesului de a raporta în mod regulat UE cu privire la activitățile implementate de instituțiile publice în contextul răspunsului Team Europe la COVID-19.

Ca răspuns la efectele pandemiei, în 2021 România și-a reconfigurat proiectele de asistență pentru dezvoltare prin consolidarea capacităților instituționale ale sistemelor de sănătate, asigurarea securității alimentare, managementul durabil al resurselor de apă și combaterea știrilor false. În plus, România a răspuns apelului Planului Global de Răspuns Umanitar, de către ajustarea abordării anuale a Agenției Române pentru Dezvoltare Internațională (RoAid) privind alocarea de contribuții voluntare organizațiilor internaționale capabile să răspundă situațiilor urgente cauzate de pandemie (UNDP, UNICEF, UN OCHA, Programul Alimentar Mondial).

O tendință care a fost menținută este nivelul extrem de scăzut de finanțare și implicare a ONG-urilor în planificarea strategică a politicii. Deși Programul Strategic Național Multianual de Cooperare Internațională și Asistență Umanitară (2020 – 2023) recunoaște rolul societății civile în asigurarea păcii, eradicarea sărăciei sau sprijinirea dezvoltării durabile, și în ciuda faptului că au fost organizate mai multe apeluri de propuneri adresate societății civile de către agenția RoAid în 2020 și 2021, rolul societății civile este încă marginal, iar fondurile inconsecvente.

Recomandări către Guvernul Național:

·       Continuarea eforturilor de creștere a bugetelor AOD începând cu 2022 (în special AOD bilaterală);

·       Consolidarea măsurilor care vizează dezvoltarea capacității societății civile prin finanțare adecvată și constantă, precum și prin implicarea OSC-urilor în toate mecanismele de consultare și la toate nivelurile instituționale;

·       Accentul sporit pe eficacitatea și impactul dezvoltării în țările partenere și consolidarea monitorizării și evaluării sistematice în conformitate cu principiul Leave No One Behind.

Raportul Aid Watch 2022 poate fi citit aici: https://aidwatch.concordeurope.org/2022-report/

Începând din 2005, CONCORD Europe monitorizează modul în care Asistența Oficială pentru Dezvoltare este acordată la nivelul UE și a statelor sale membre, punând accent nu doar pe cantitate, ci și pe calitatea și eficacitatea acesteia, concluziile rezultate în urma acestui proces fiind folosite pentru a responsabiliza Uniunea Europeană cu privire la importanța îndeplinirii angajamentelor internaționale asumate, în vederea eradicării sărăciei globale și a asigurării unei dezvoltări durabile a țărilor partenere.

În calitate de membru al CONCORD, FOND contribuie anual la realizarea paginii de țară dedicată analizării modului de acordare la nivel național a Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare. Anul acesta, colectarea datelor și realizarea paginii de țară au fost realizate de FOND în cadrul proiectului Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România

„Proiectul este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND), cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este consolidarea capacității și sustenabilității FOND și a organizațiilor active în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională în România.”

„Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

***

CONCORD este confederația europeană pentru ajutor și dezvoltare, reprezentând peste 2.600 de ONG-uri în Uniunea Europeană.

FOND este o platformă reprezentativă ce reunește 34 de ONG-uri din România, active în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională și asistenței umanitare.


CONCORD este Confederația Europeană a ONG-urilor care lucrează pe dezvoltarea durabilă și cooperarea internațională. Sunt formați din 58 de organizații membre care reprezintă peste 2600 de ONG-uri și sunt susținuți de milioane de cetățeni din întreaga Europa.