Conceptul de utilitate publica este relativ nou asimilat in reglementarile juridice din Romania. Pana la aparitia Ordonantei nr. 26/2000, doar in cazul Societatii de Cruce Rosie fusese mentionat caracterul de utilitate publica al acesteia, impreuna cu o precizare privind efectele acestui statut - obligatia autoritatilor publice de a acorda asistenta la cererea acesteia.

Pentru prima oara in Romania Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii instituie notiunea de statut de utilitate publica acordat asociatiilor si fundatiilor care indeplinesc un set minim de conditii si sunt supuse unor obligatii suplimentare de transparenta. Dupa unificarea in 2003 a tuturor facilitatilor fiscale in corpul Codului Fiscal regasim si referiri fiscale pentru statutul de utilitate publica.

Practic, acest statut semnifica:

  1. recunoasterea de catre autoritati a faptului ca anumite organizatii se disting de celelalte prin gama de interese pe care le promoveaza si de servicii pe care le presteaza pentru comunitate; 
  2. disponibilitatea autoritatilor de a acorda acestor organizatii anumite facilitati, stabilite prin lege, de care se pot bucura doar organizatiile de utilitate publica, in chip preferential. Acest lucru nu inseamna restrictionarea accesului altor organizatii la resurse publice!
Luand in considerare diversitatea domeniilor de activitate ale organizatiilor neguvernamentale, institutiile publice centrale au elaborat criterii specifice si proceduri de acordare a statutului de utilitate publica, dupa cum urmeaza:
  • Ministerul Educatiei si Cercetarii a emis Ordinul nr. 5336/2004 pentru aprobarea Criteriilor specifice si a procedurii de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Educatiei si Cercetarii;
  • Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie a emis Ordinul nr. 139/2003 privind aprobarea Criteriilor specifice Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie de acordare a statutului de utilitate publica persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial;
  • Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr. 302/2003 privind aprobarea Criteriilor specifice Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap de acordare a statutului de utilitate publica persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial
  • Ministerul Culturii si Cultelor a emis Ordinul nr. 2664/2003 pentru aprobarea Criteriilor si procedurii de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Culturii si Cultelor


 Definirea statutului de utilitate publica si a activitatilor eligibile 

Prin utilitate publica, în sensul OG 26/2000, se înțelege orice activitate care vizeaza atingerea unor scopuri benefice in domenii de interes public general si/sau al unei colectivitati.

Orice asociatie fundatie sau federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca demonstreaza ca indeplineste anumite conditii de eligibilitate referitoare in principal la activitatea acesteia.
Aceste conditii se refera la:
a)  activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz;
b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite, facand dovada unei activitati neintrerupte prin actiuni semnificative; 
c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
d) detine un patrimoniu, logistica, membri si personal angajat, corespunzator indeplinirii scopului propus;
e) face dovada existentei unor contracte de colaborare si parteneriate cu institutii publice sau asociatii ori fundatii din tara si din strainatate;
f) face dovada obtinerii unor rezultate semnificative in ceea ce priveste scopul propus sau prezinta scrisori de recomandare din partea unor autoritati competente din tara sau din strainatate, care recomanda continuarea activitatii.

 Autoritatea responsabila cu acordarea statutului de utilitate publica 

Autoritatea publica responsabila pentru acordarea statutului de utilitate publica este Guvernul Romaniei (prin Secretariatul General) care prin hotarare de guvern acorda acest statut.
Hotararea de Guvern se acorda pe baza avizului favorabil primit din partea ministerelor de resort. In cadrul Guvernului a fost desemnat Secretariatul General ca autoritate publica responsabila cu primirea cererilor si comunicarea cu solicitantul.

 Procedura acordarii statutului de utilitate publica 

Asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o inainteaza, in termen de 15 zile, ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. Acesta este obligat ca, in termen de 60 de zile, sa examineze cererea si indeplinirea conditiilor prevazute de lege. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii, autoritatea administrativa competenta va propune Guvernului Romaniei recunoasterea. In caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.

In cel mult 90 de zile de la data depunerii de catre organizatie a cererii, precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei, Guvernul Romaniei decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrativa la care s-a inregistrat cererea de recunoastere, in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.

Pentru dobandirea statutului de utilitate publica organizatia va trebui sa depuna impreuna cu cererea de solicitare urmatoarele documente:
a) copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei sau fundatiei;
b) copie de pe dovada dobandirii personalitatii juridice;
c) dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul; 
d) copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei sau fundatiei;
e) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice, cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.
f) situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate;
g) lista persoanelor angajate si copii de pe contractele de munca ale angajatilor;
h) copii de pe conventiile de colaborare, calificari, scrisori de recomandare si altele asemenea.

 Beneficii recunoscute organizatiilor cu statut de utilitate publică 

Drepturile de care se bucura organizatiile neguvernamentale recunoscute ca fiind de utilitate publica le putem imparti in drepturi patrimoniale (facilitati fiscale) si drepturi nepatrimoniale (fara impact financiar). Aceste drepturile sunt acordate atat prin intermediul OG 26/2000 cat si prin alte acte normative speciale in deosebi Codul Fiscal.

Drepturile patrimoniale sau facilitatile fiscale se refera exclusive la avantaje financiare de care beneficieza in mod particular asociatiile si fundatiile cu statut de utilitate publicam si se regasesc in textul Codului Fiscal si textul OG 26/2000.

Facilitatile fiscale prevazute in Codul Fiscal de care se bucura organizatiile de utilitate publica sunt:
a) scutirea de la plata impozitului pe profit pentru veniturile obtinute din reclama si publicitate pentru pentru acele organizatiile nonprofit de utilitate publica din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii.
b) scutirea de la plata accizelor pentru orice produs importat, provenit din donatii sau finantat direct din imprumuturi nerambursabile, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica.
Scutirea de plata accizelor se face pentru o categorie limitata de produse precum: cafea, confectii din blanuri naturale, articole din cristal etc.
c) scutirea de plata taxelor speciale pentru autoturismele care provin din donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile acordate de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica.
Taxa despre care e face referire in textul Codului fiscal este recenta taxa de prima inmatriculare care se aplica pentru autoturismele si autovehiculele comerciale.

OG 26/2000 recunoaste dreptul organizatiilor cu statut de utilitate publica de a li se atribui in folosinta gratuita bunurile proprietate publica. Acest drept a fost introdus odata cu modificarea adusa prin Legea 246/2005 modificand prevederea trecuta ce se referea doar la dreptul de a i se concesiona servicii publice fara caracter comercial;

Legi speciale fac referire la o serie de drepturi de care s-ar bucura asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica

Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 prevede posibilitatea acordarii de la bugetul de stat sau a bugetelor locale de sume necesare pentru finantarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica (Art.67)

In domeniul scutirii de la plata datoriei vamale Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 acorda organizatiilor de utiltate publica o serie de scutiri.
a) Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele educationale, stiintifice sau culturale care sunt destinate institutiilor publice sau serviciilor publice ori de utilitate publica cu caracter educativ, stiintific sau cultural;
b) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, instrumentele si aparatele stiintifice care sunt importate exclusiv in scopuri necomerciale.
c) Organizatiile care desfasoara o activitate de utilitate publica in domeniul invatamantului sau cercetarii stiintifice sunt scutite de la plata drepturilor de import pentru  animalele si substantele biologice sau chimice care sunt utilizate exclusive in acest domeniu.

Legea nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice prevede ca sediile partidelor politice, pot fi inchiriate numai persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemanator. Normele metodologice ale acestei legi mentioneaza ca prin prin persoane juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemanator cu al partidului proprietar al spatiului care ar urma sa fie inchiriat se inteleg si asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica.

Dreptul nepatrimonial de care se bucura o organizatie recunoscuta ca fiind de utilitate publica este acela de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica;

 Responsabilitatile pe care le au Organizatiile cu statut de utilitate publica 

Organizatiile de utilitate publica sunt beneficiari ai unor facilitati fiscale directe sau indirecte, aspect care impune in sarcina acestora o serie de obligatii menite a contribui la transparenta si responsabilitatea cheltuirii resurselor financiare.

Reglementarea cadru prevazuta in OG 26/2000 instituie in sarcina organizatiei de utilitate publica urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitãtii si performantele care au determinat recunoasterea;
b) obligatia de a comunica autoritãtii administrative competente orice modificãri ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si bilanturile anuale; autoritatea administrativã are obligatia sã asigure consultarea acestor documente de cãtre orice persoanã interesatã;
c) obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. 

Legea 544/2005 privind contenciosul administrativ asimileaza statutului de autoritate si organizatiile care au dobandit statutul de utilitate publica si instituie in sarcina acestor organizatii o obligatie de a raspunde in termen de 30 de zile solicitarii de informatii oricarei persoane care manifesta si demonstreaza un interes.

Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului instituie in sarcina asociatiilor si fundatiilor cu statut de utilitate publica obligatia de a furniza documentatii, date si informatii relevante indeplinirii functiilor si atributiilor ce ii revin prefectului.


Material realizat de Raluca Simbotin, Asistent Politici Publice, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile si Octavian Rusu, Presedinte, Romanian Center for Not-for-Profit Law