În atenția:

Domnului Prim-Ministru Ludovic Orban

Domnului Ministru Costel Alexe, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor


Scrisoare deschisă

 

Analizând informațiile publice din ultimii 5 ani referitoare la gradul de îndeplinire a obiectivelor de reciclare a deșeurilor de ambalaje, nivelul investițiilor în infrastructura de colectare separată și modul de operare a acestei infrastructurii (http://www.anpm.ro/raport-de-mediu), desprindem o singură concluzie: România înregistrează o stagnare a performanței în colectarea separată de la populație, ceea ce afectează semnificativ îndeplinirea obiectivelor de reciclare.

Unde ne aflăm

Cadrul legislativ este foarte larg, destul de des modificat și echivoc, afectând astfel unul din pilonii de bază ai unor întreprinderi de succes – predictibilitatea. In mod firesc, modificarea actualului cadru legislativ ar trebui să fie făcuta în așa fel încât să creeze condițiile pentru creșterea gradului de predictibilitate și credibilitate a activității de colectare si reciclare a deșeurilor de ambalaje, simplificarea modului de lucru și eficientizarea costurilor de gestionare și respectiv, asigurarea unei tranziții de succes către economia circulară.

Din păcate, prin publicarea Ordinului nr. 1555/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018, nu doar ca nu va fi înregistrată o performanță a sistemului de gestionare a deșeurilor, ci sunt create și premisele pentru încălcarea principiilor și prevederilor legislației europene si naționale din domeniul gestionarii deșeurilor de ambalaje.

Conform principiilor enunțate în Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, „Cerințele generale minime ar trebui să diminueze costurile și să stimuleze performanța, precum și să asigure condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru întreprinderile din domeniul comerțului electronic, și să evite obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne”.

Prin punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 1555/2020, principiile enunțate mai sus sunt încălcate în mod flagrant, sistemul de gestionare a deșeurilor aflându-se în fața unui iminent blocaj.

Mai mult decât atât, implementarea Anexei 1 a Ordinului 1555/2020, care în această formă, presupune alocarea de puncte pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina OIREP, indiferent cum va fi stabilit punctajul, va determina un comportament operațional diferențiat al acestora în raport cu același set de obligații.

Astfel, vor apărea dezavantaje competiționale între OIREP-uri prin aceea că punctajul minim va putea fi realizat prin asumarea în mod intenționat şi anticipat a nerealizării tuturor obligațiilor, ceea ce va permite dobândirea unor avantaje financiare necuvenite care se vor reflecta:

- într-o politică competițională incorectă prin modul de stabilire a tarifelor în relația cu producătorii şi importatorii de bunuri ambalate introduse pe piața națională;

- într-o practică neunitară atât în relația cu autoritățile publice locale (UAT/ADI) cât şi cu operatorii economici autorizați pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje (colectori, sortatori, reciclatori), ceea ce va conduce la disoluția principiilor şi obligațiilor stabilite prin legislația comunitară și națională.

Altfel spus, ordinul acordă în fapt, posibilitatea unui OIREP de a încălca sau de a nu respecta cu bună știință o parte din obligațiile legale, fără a suporta vreo sancțiune, ceea ce poate conduce la o conduită diferită a OIREP-urilor și implicit la destabilizarea mediului competițional și a însăși domeniului de gestionare a deșeurilor de ambalaje, deturnând astfel tocmai scopul primordial al protejării mediului înconjurător.

Totodată, prin instituirea unei proceduri de retragere a licenței de operare în baza unui punctaj oferit conform grilei și prin stabilirea unui prag de 80 de puncte pentru menținerea acesteia, este deturnat scopul obligațiilor stabilite în sarcina OIREP și anume de funcționalitate a sistemului răspunderii extinse a producătorului în conformitate cu condițiile minime de instituire a schemelor de răspundere extinsă a producătorului stabilite prin art. 8a din Directiva nr. 2008/98/CE.

Prin acordarea de punctaje pentru respectarea obligațiilor, OIREP are posibilitatea nerespectării anumitor obligații fără sa ii fie retrasă licența de operare. Printr-o astfel de posibilitate, normele juridice imperativ prohibitive care stabilesc obligații sunt transformate în simple recomandări.

Concluzionând, aplicarea acestui OM va conduce la o concurență neloială la nivelul OIREP care se va reflecta nemijlocit asupra producătorilor, conducând la discrepanțe majore și contravenind prevederilor Directivei.

Ce putem face:

1. Purtarea unui dialog constructiv care să conducă la stabilirea unor prevederi legislative adecvate și care să dea posibilitatea funcționării corecte a schemelor de răspundere extinsa a producătorilor.

Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile prevede, la art. 8a, alin. (6) „Statele membre asigură un dialog regulat între părțile interesate pertinente, implicate în punerea în aplicare a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, inclusiv între producători și distribuitori, operatorii privați sau publici care se ocupă de deșeuri, autoritățile locale, organizațiile societății civile și, dacă este cazul, actorii economiei sociale, rețelele de reparare și reutilizare și operatorii care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare”.

Menționăm faptul că, pe tot parcursul procesului de modificare a acestui act normativ și nu numai, membrii asociației noastre au fost implicați activ, punând la dispoziția ministerului si participând la dezbaterile organizate cu puncte de vedere si propuneri rezultate din realitatea gestionarii deșeurilor de ambalaje in Romania si din dorința ca legislația sa aducă acele clarificări care sa ajute la îndeplinirea obiectivelor de reciclare a deșeurilor de ambalaje, eforturi fără rezultat, propunerile Asociației nefiind luate în considerare.

2. Eliminarea Anexei 1 la Ordinul nr. 1555/2020.

Soluția de principiu adoptată de legiuitor nu este oportună și contravine din punct de vedere al legalității sale cu normele juridice primare ȋn vigoare și superioare ca, acte normative de ordin superior (Legea nr. 249/2015, Legea nr. 211/2011, OUG nr. 196/2005 - cu modificările și completările ulterioare).

3. Modificarea prevederilor Legii nr. 249/2015.

Retragerea licenței de operare nu poate fi dispusă în baza unei grile de evaluare subiectivă a îndeplinirii/neîndeplinirii obligațiilor OIREP.

În concluzie, vă solicităm suspendarea de urgență a aplicabilității Ordinului nr. 1555/2020 și deschiderea unei serii de întâlniri și dezbateri deschise pentru adoptarea unor norme legislative adecvate, care să transpună în mod corespunzător directivele europene și care să permită în mod real gestionarea mai eficientă a deșeurilor de ambalaje și implicit creșterea gradului de îndeplinire a obiectivelor din acest domeniu.