Ana-Maria Mosneagu, Director executiv la Pro Democratia, ne atrage atentia pe un grup de discutii on-line cu privire la doua obligatii pe care ONG-urile din Romania le au, dar care nu sunt cunoscute de persoanele din acest mediu si care pot duce la o serie de amenzi destul de mari:

1. Existenta unui departament sau a unei persoane care sa aiba in fisa postului sarcina de a se ocupa de licitatii;
2. Desemnarea unei persoane din cadrul organizatiei care sa mentina legatura cu Oficiul Naional de Prevenire si Combatere a Splrii Banilor.

Va recomandam cu caldura sa cititi si sa va conformati acestor prevederi caci un ONG important (ca forma de presiune banuim noi) deja a primit amenda minima de 15 000 RON pentru nerespectarea lor.


Ana-Maria Mosneagu ne prezinta mai jos un extras din legea 656/2002 pentru prevenirea si sancionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanrii actelor de terorism.


"ART. 8


Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine;
b) institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine;
c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private;
d) cazinourile;
e) auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila;
f) notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de
economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea
societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea, potrivit legii, a altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;
g) furnizorii de servicii privind societati comerciale sau alte entitati,
altii decat cei prevazuti la lit. e) sau f);
h) persoanele cu atributii in procesul de privatizare;
i) agentii imobiliari;
j) asociatiile si fundatiile;
k) alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
-------------

ART. 14
(1) Persoanele juridice prevazute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persone care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, impreuna cu natura si cu limitele
responsabilitatilor mentionate.
(1^1) Persoanele prevazute la art. 8 lit. a)-d), g)-j), precum si structurile de conducere ale profesiilor liberale prevazute la art. 8 lit.
e) si f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, si vor
stabili politici si proceduri adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor secundare sau operative, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de
conformitate si comunicare, pentru a preveni si a impiedica operatiunile suspecte de spalarea banilor sau finantarea terorismului, asigurand instruirea corespunzatoare a angajatilor. Institutiile de credit si
institutiile financiare au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate subordonat conducerii executive, care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi".

--------------------------

Prevederile respective se regasesc in OUG 34/2006, modificata prin OUG 94/2007, art.304 modificat spune asa:

"1. In vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractanta are obligatia de a infiinta un compartiment intern specialilzat in domeniul
achizitiilor publice, pana la data de 1 ianuarie 2008. (...);
4.In masura in care structura organizatorizca a autoritatii contractante nu permite infiintarea unui compartiment distinct, obligatia prevazuta la alin.1 se indeplineste pe cale de act amdinistrativ al conducatorului autoritatii contractante prin carer una, sau dupa caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autoritati contractante sunt insarcinate cu ducerea la indeplinire a principalelor atributii ale compartimentului intern specializat, asa cum sunt prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice."