O propunere de ordin al preşedintelui ANAF modifică procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Ca urmare a modificării şi completării titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a normelor metodologice date în aplicarea acestuia, se impune adaptarea corespunzătoare a procedurilor privind direcţionarea unor sume din impozitul anual pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private.

Conform referatului de aprobare, prin prezentul proiect de Ordin se propune aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

De asemenea, prin acest Ordin se aprobă și modelul și conținutul unor formulare utilizate în procesul de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private:

  • 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" și "Anexa nr....la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii". Anexa se va completa de persoanele fizice care solicită direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
  • Notificare privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult;
  • Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult;
  • 258 ”Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”;
  • 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.
Potrivit Legii 52/2003, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul înstituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.

Autoritatea publica în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică. Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:

a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;

b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinta publică;

c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedintei publice, precum şi ordinea de zi. Aceste puncte de vedere au caracter de recomandare pentru autoritatea publică ce iniţiază o astfel de dezbatere.

Proiectul  a fost publicat în data de 10 ianuarie, la secţiunea Transparenţă decizională a siteului ANAF.

Referatul de aprobare poate fi consultat aici.